Hero37
Hero37

Organisatiestructuur

De zorg van Reinier van Arkel is georganiseerd in zorgeenheden

  • Reinier in de Kliniek, directie: Malinda Verhoef & Bram Berkvens
  • Reinier in de Wijk, directie: Astrid Brouwer & Mark Schellekens
  • Ypse, directeur: Tanja Dankers
  • Herlaarhof, directie : Nathalie Wils & Petya van Vliet

 

 

Naast de zorgeenheden kennen we de eenheid P&O / Reinier Academie, directeur Paul Raaijmakers, de eenheid Bedrijfsvoering, directeur Pieter van Esch en de eenheid Bestuursondersteuning, bestuurssecretaris Sander Feuth.

Daarnaast zijn er diverse raden en gremia binnen Reinier van Arkel actief, zoals de Cliëntenraad, Familie- en naastbetrokkenenraad, Ondernemingsraad en vakinhoudelijke gremia (Medische Staf, Vakgroep Gedragswetenschappers en de Verpleegkundige adviesraad).

Samen met Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch vormt Reinier van Arkel de holding met de naam Reinier van Arkel groep.

Raad van Bestuur

De holding Reinier van Arkel groep wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur bestaande uit Tom van Mierlo (voorzitter) en Robert Derksen.

Robert Derksen
Robert Derksen Tom van Mierlo

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in de organisatie, beleidsvorming en beleidsuitvoering. Dit geschiedt in goed overleg met de medezeggenschap en adviesorganen.

Het reglement Raad van Bestuur beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en kiest voor een overwegend pro-actieve en betrokken opstelling bij de beleidsontwikkeling, met een gepaste distantie die hoort bij de rol en verantwoordelijkheid van het intern toezicht. Daarbij richt de Raad van Toezicht zich niet alleen op het bestuur maar ook op de interne besturing en de kwaliteit van de zorg, met in achtneming van het algemene publieke belang van de geestelijke gezondheidszorg in de regio.

De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de RvT staan nader omschreven in het reglement Raad van Toezicht. Bovendien heeft de RvT conform de Governancecode Zorg een eigen toezichtvisie ontwikkeld waarin ook een toezichtkader en informatieprotocol zijn opgenomen.

De leden van de Raad van Toezicht zijn: