Hero47
Hero47

Informatie voor familie en naastbetrokkenen

Een psychiatrische ziekte is ingrijpend voor de cliënt en de omgeving. Wij informeren over en betrekken familie zo goed mogelijk bij de behandeling. De kwaliteit van de behandeling kan daardoor flink verbeteren.

Zorgverleners, cliënten en familie hebben elkaar nodig

Reinier van Arkel streeft ernaar samen te werken met familie en naastbetrokkenen om herstel van de cliënt te bevorderen en terugval te voorkomen. Op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt, is afhankelijk van de situatie van de cliënt. Gaat het om een klinische opname of ambulante zorg? Kortdurende of langdurige zorg? Wil de cliënt dat de familie bij de behandeling betrokken wordt of niet? Zo ja, hoe daarmee dan om te gaan? Hoe wij willen samenwerken met familieleden en naasten is vastgelegd in het familiebeleid.

Ondersteuning voor familie en naasten

Heb je vragen over de wijze waarop je als naaste wordt geïnformeerd of betrokken dan kun je terecht bij de behandelaar maar ook bij de Familievertrouwenspersoon (FVP) of de Familie- en betrokkenenraad (FBR).