Park Voorburg: Duurzaam wonen, werken, leren, recreëren, en gezond samenleven in het groen

2013 Vijver Zilverlinden

Reinier van Arkel heeft de ambitie Zorgpark Voorburg om te vormen tot ‘Park Voorburg’. Lang was dit een vergezicht, nu komt het stap voor stap dichterbij. Op Park Voorburg gaat onze zorg in de toekomst samen met gezond samenleven, wonen, werken, recreëren en leren. Het hart van de visie van Reinier van Arkel gaat over inclusie; meedoen in een gemeenschap waar iedereen er toe doet. Een ‘samen’leving. Dat is wat we willen realiseren.
Hierin zetten we zelf stappen én zijn we in gesprek met de gemeente Vught. 

RIO
Het gebouw Onder de Watertoren gaat na een periode van leegstand weer open en verwelkomt binnenkort een nieuwe groep sociale ondernemers. We noemen het RIO een bruisend hart op het park van waaruit ontmoeting ontstaat. Het vormt een bruisende plek samen met de al aanwezige verbindende initiatieven zoals: Kadowinkel de Brandweerkazerne, Grab & Go, de fietswerkplaats, Heppie Plastic, houtwerkplaats, Crea-atelier, de dierenweide, Herstelacademie de Stenen Hut, Living Museum, kledingwinkel HeBBes. Stuk voor stuk waardevolle initiatieven die gericht zijn op herstel, ontwikkeling en ontplooiing.
Met de komst van RIO werken er straks nog meer sociale en betrokken mensen op het park, die in de optelsom oneindig veel creativiteit genereren. Allemaal mensen die elke dag opstaan met de intentie om bij te dragen en daarmee van toegevoegde waarde zijn voor huidige en toekomstige bewoners van het Park.
Samen bouwen we zo aan een plek waar iedere Vughtenaar zich thuis voelt. Waar het normaal is dat mensen met verschillende achtergronden elkaar dagelijks ontmoeten. Waar we kijken naar mensen en niet naar wat er mogelijk met iemand aan de hand is.

Door deze kruisbestuiving ontstaat kracht. Zo werken collega’s van vier organisaties aan een nieuw concept ‘Food for Thought’ waarbij jongeren samen dineren en onder begeleiding spreken over hun mentale gezondheid, waar groenten worden verbouwd door huidige bewoners, de kok een vaste plek heeft op het park om flink met de BBQ in de weer te gaan, en begeleiders in een groene healty hotspot jeugdigen helpen bij hun herstel. Studenten van AVANS/ HAS brengen er de nieuwste kennis over food en leefstijl binnen en zijn zo een inspiratiebron voor jeugdigen die het even niet lukte om de weg te vinden naar studie of werk. Kortom een bruisende ‘social hub’.
Zo krijgen we een mix aan nieuwe buren en bouwen we ook met onze bestaande partners zoals; Cello, Novadic-Kentron, Van Neysel, de Herbergier, de tandartsen en Medtzorg verder aan inclusie.

Wonen
Je zou kunnen zeggen dat bovenstaande het sociale fundament vormt om straks ook nieuw bewoners op Park Voorburg welkom te heten. We voeren constructieve gesprekken met de gemeente Vught om dat mogelijk te maken. En werken plannen uit waarbij een hele mooie mix van woonvormen ontstaat, passend bij de woonvisie van gemeente Vught. Op hoofdlijnen zijn we (Reinier van Arkel en gemeente Vught) het nu met elkaar eens. Dat is goed nieuws en betekent de komende maanden ook dat er nog werk aan de winkel is. Van hoofdlijnen gaan we naar een naar een samenwerkingsovereenkomst. Daarin wordt dan opgenomen wat de bedoeling is met de locatie, welke gebieden op het park worden ontwikkeld, hoeveel woningen er maximaal komen en welk type woningen. Als dit zover is dan zullen we dat uiteraard ook met cliënten, naasten en collega's delen. Naar verwachting zal dit media aandacht met zich meebrengen waarin we samen met de gemeente Vught optrekken.

Gezondheid
Een nieuwe definitie op gezondheid (positieve gezondheid) geeft ons de afgelopen jaren veel nieuwe inzichten. We leren dat goede behandelingen essentieel zijn en blijven, echter deze staan ten dienste van een zo prettig mogelijk leven. Daarbij is de context waarin je leeft en zijn de contacten die je hebt zeker zo belangrijk. Deze context en contacten geven houvast om ook om te gaan met kwetsbare momenten in het leven, zelfs als die er voortdurend zijn. Niet voor niets doen we hier zelf ook veel onderzoek naar. Dat zullen we ook doen op het park en zo gaan we onderzoek, kennis, studenten, en wetenschap, benutten bij de verdere ontwikkeling van deze gezonde samenleving.

Nieuwbouw Reinier van Arkel
Dat Park Voorburg geleidelijk aan een gedeelde bestemming krijgt is ook van belang om de verbouw- en nieuwbouwplannen van Reinier van Arkel op het park mogelijk te maken. Momenteel wordt de Waterboog gerenoveerd en worden de plannen uitgewerkt voor de nieuwbouw van Herlaarhof en Reinier in de Kliniek. Zodat we goede woon- en werkomgevingen creëren die bijdragen aan herstel, woon- en werkgeluk.

Thuis
We gaan ons mooie park samen delen, zodat het een thuis wordt voor allerlei verschillende mensen. Dat kan ook gezien de ruimte die de afgelopen decennia is ontstaan. In die zin dragen we wederom vanuit de bedoeling van Reinier van Arkel bij aan inclusie. Dit keer omgedraaid, Reinier was in 1442 zijn tijd ver vooruit en zorgde als eerste Nederlander voor een plek midden in de stad voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Nu draaien we het om en verwelkomen we de stad op ons prachtige park.

Hoe verder?
De komende weken zal ook tijdens de vakantieperiode tussen Reinier van Arkel en de gemeente Vught worden doorgewerkt om de plannen verder te concretiseren. Zodra hierover meer concreet gaat zijn zullen we uiteraard collega’s, cliënten, naasten nader meenemen.