Hero86
Hero86

Familie en naasten

De familie- en betrokkenenraad (FBR) bij Reinier van Arkel is in 2010 opgestart door ouders, familieleden en naasten. Uitgangspunt is dat betrokkenheid van familie/naasten meestal heilzaam is voor de cliënt, zijn omgeving en het komt de kwaliteit van de zorg ten goede.

Zorgpartners

Een behandelaar die goed communiceert met, luistert naar en informatie uitwisselt met familie en naasten, hen inzicht geeft in de psychische aandoening zal een meer effectieve behandeling gericht op herstel of stabiliteit kunnen realiseren.

Dit is extra belangrijk nu overheid en samenleving meer nadruk leggen op participeren in de maatschappij. Voor mensen met een psychische aandoening worden ambulante zorg en de inzet van mantelzorgers essentieel. Familie en naasten moeten partners in de zorg zijn. Het familiebeleid van Reinier van Arkel is daarom gericht op samenwerking tussen cliënt, behandelaar en familie/naasten (triade) om in onderlinge gelijkwaardige posities optimale zorg voor de cliënt mogelijk te maken. Ondersteunen van familie en naasten door de ggz-instelling zullen ervoor moeten zorgen dat mantelzorgers een deel van de (vaak langdurige) zorg op zich kunnen nemen. De FBR stelt eens in de 2 à 3 jaar een beleidsplan vast om op korte en lange(re) termijn haar doelen te kunnen realiseren.

De FBR werkt vanuit een helicopterview. Informatie van of over individuen, familie of naasten wordt veralgemeniseerd en op constructief kritische wijze besproken met de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, geneesheer-directeur, stafmedewerkers, managementteam, behandelaren en in het kader van de WMO met betreffende ambtenaren van de gemeenten. Ook met zorgverzekeraars zit de FBR aan tafel om het familiebeleid te promoten zodat zij dit financieel kunnen gaan ondersteunen.