Cliëntenorganisatie

Reinier van Arkel heeft een centrale cliëntenraad en een cliëntenraad per eenheid. Daarnaast is er een Algemeen Bureau Cliëntenorganisatie (ABC) dat de raden ondersteunt. 

De Cliëntenraden vertegenwoordigen en behartigen de gemeenschappelijke belangen van de mensen die in behandeling zijn bij Reinier van Arkel en proberen de invloed en medezeggenschap van cliënten te vergroten. De raad bespreekt onderwerpen die spelen binnen de instelling en die de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) raken. Voorbeelden zijn:

  • Hoe kun je de kwaliteit van de behandeling verbeteren? 
  • Waaraan moet respectvolle bejegening door medewerkers voldoen? 
  • Wat is een goede klachtenregeling? 
  • Zijn de organisatieveranderingen een verbetering voor cliënten? 
  • Hoe kan de veiligheid vergroot worden? 
  • Voldoet de kwaliteit van de woonomgeving? 
  • Is er voldoende aandacht voor gezondheid en hygiëne op afdelingen?

Team cliëntinspecties
Het inbrengen van het cliëntenperspectief is het uitgangspunt van de Cliëntenraad. De raad verbindt zich daarom actief met de achterban en is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het cliëntenperspectief actief in te brengen. Team cliëntinspecties is hier een voorbeeld van. Cliëntinspecteurs onderzoeken hoe andere cliënten van een woonvoorziening de zorg en hulp ervaren. De aanbevelingen bespreken zij met het team. Lees meer over Team cliëntinspecties.  

Het management is wettelijk verplicht aan de raden advies te vragen over zaken die cliënten direct raken, zoals bezuinigingen, reorganisaties, verhuizingen en veranderingen in de zorglevering. 

Werkwijze
Een Cliëntenraad overlegt en onderhandelt met de directeur. Alle onderwerpen die zij van belang acht voor het welzijn van cliënten kunnen op de agenda komen. De leden van de verschillende Cliëntenraden hebben een belangrijke stem en kunnen meepraten over bijvoorbeeld (kwaliteits)aspecten van behandeling, begeleiding, dagbesteding, participatie en zorgaanbod van Reinier van Arkel. De raad geeft advies, doet aanbevelingen en geeft tips. Zij doet dat wanneer zij dat nodig vindt. Gevraagd, maar ook ongevraagd. De raad is onafhankelijk en zelfstandig.

Zitting in de Cliëntenraad van een eenheid
Cliënten die in behandeling zijn bij Reinier van Arkel kunnen zitting nemen in een van de raden. Omdat zij verbonden zijn aan een van de eenheden hebben zij goed zicht op 'het reilen en zeilen' van de eenheid waar zij zelf verblijven. In vergaderingen gaat het vaak over onderwerpen waar je zelf min of meer mee te maken hebt (gehad).

Zitting in de Centrale Cliëntenraad
Uit elke Cliëntenraad van een eenheid worden twee tot drie leden afgevaardigd naar de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad houdt zich bezig met onderwerpen die niet alleen een eenheid aangaan. Er is minimaal vier keer per jaar overleg tussen een Cliëntenraad en directeur en/of Raad van Bestuur. Elke Cliëntenraad heeft twee eigen coach/ondersteuners die samen vijftien uur per week besteden aan de ondersteuning en ontwikkeling van de Cliëntenraden. Zij coachen en adviseren de leden bij de praktische uitwerking van de afspraken die gemaakt zijn tijdens de vergaderingen. Wil je zitting nemen in een van de Cliëntenraden dan moet je voldoen aan een profielschets.

De WMCZ
De bevoegdheden van de Cliëntenraden staan beschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet schrijft voor dat alle ziekenhuizen en andere zorginstellingen een Cliëntenraad moeten instellen. Alle onderwerpen waar advies over moet worden gevraagd, staan exact in de WMZC genoemd. Bovendien is er een regeling opgenomen over geschillen tussen de Cliëntenraad en de instelling. De uitwerking van de WMZC en overige afspraken tussen de Raad van Bestuur, de Centrale Cliëntenraad en de Cliëntenraden van de eenheden zijn opgenomen in het reglement Cliëntenraden Reinier van Arkel.

ABC
De Cliëntenraden worden ondersteund door het Algemeen Bureau Cliëntenorganisatie (ABC) bij alle uitvoerende taken die voortvloeien uit het werk dat cliëntenparticipatie, inspraak en medezeggenschap met zich meebrengt. Je kunt dan denken aan werkgroepen over bepaalde thema's, het organiseren van themadagen, het afleggen van werk- en afdelingsbezoeken, het uitvoeren van kwaliteitstoetsingen, het maken van de nieuwsbrief etc. Elke cliënt die hier iets wil doen, kan zich aanmelden bij het ABC. De Cliëntenraden zijn altijd op zoek naar actieve leden.   

Folder Cliëntenorganisatie, Met elkaar, voor elkaar

Nieuwsbrief 107

Nieuwsbrief 103 

Nieuwsbrief 102

Nieuwsbrief 101, zomernummer 2021

Nieuwsbrief 100

Nieuwsbrief 99

Nieuwsbrief 98