Wetenschappelijk onderzoek

Reinier van Arkel stimuleert haar medewerkers op verschillende manieren tot het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek zien we als een middel om de diagnostiek, behandeling en zorg te verbeteren, om dat te doen wat het beste is voor onze cliënten en hun naasten. En als een manier om de richtinggevende principes van Reinier van Arkel te toetsen. Daarom stellen we voor wetenschappelijk onderzoek tijd en middelen beschikbaar.

Onderzoek binnen Reinier van Arkel is praktijkgericht en een vertaling van de resultaten naar de praktijk is een onmisbaar onderdeel. De nieuwe inzichten passen we toe in onze zorg met nadruk op het bevorderen van het herstel van cliënten.

Wil je meer weten over het wetenschappelijk onderzoek binnen Reinier van Arkel of een onderzoek starten binnen onze organisatie? Neem dan contact op via onderzoek@reiniervanarkel.nl.

Binnen Reinier van Arkel zijn vier onderzoekslijnen. Elke onderzoekslijn kijkt naar de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) en hoe het herstel van deze mensen bevorderd kan worden. Onze senior-onderzoekers vertellen je graag meer over hun onderzoeken.

Onderzoekslijnen

Trauma en herstel

Senior onderzoeker: prof. dr. Elisa van Ee
e-mailonderzoek@reiniervanarkel.nl

prof. dr. mr. E. van Ee (Elisa) - Radboud Universiteit (ru.nl)

Deze onderzoekslijn omvat onderzoek naar diagnostiek en behandeling van trauma en traumagerelateerde problematiek. Er is specifiek aandacht voor de complexe interactie tussen traumasymptomen en systemische en contextuele factoren. De onderzoekslijn wil vanuit therapeutisch perspectief een bijdrage leveren aan kennis en kunde rondom de inbedding van interventies binnen de context van trauma, systeem en maatschappij. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Behavioural Science Instituut van de Radboud Universiteit. Elisa van Ee is daar bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief’.
Lees meer

 

 

 

 

 

Gedeelde besluitvorming en klinische farmacologie

Senior onderzoeker: prof. dr. Koen Grootens
e-mailonderzoek@reiniervanarkel.nl

prof. dr. Koen Grootens MD PhD | Tilburg University

Deze onderzoekslijn omvat onderzoek op het gebied van medicatie dat directe relevantie heeft voor het dagelijkse leven van patiënten in de ggz. Het onderzoek richt zich op verbeterde farmacotherapie, het voorkomen/behandelen van bijwerkingen en het verbeteren van patiëntbetrokkenheid in farmacotherapiebesluiten (shared decision making).
Lees meer

 

 

 

 

Herstelondersteunende netwerkzorg in de ggz

Senior onderzoeker: Koen Westen
e-mailonderzoek@reiniervanarkel.nl

Koen Westen | Avans Hogeschool

Deze onderzoekslijn omvat het onderzoek naar het werken in een netwerk van organisaties, professionals, cliënten en naasten ten behoeve van het welzijn van cliënten met (ernstige) psychiatrische aandoeningen. Vanuit een verpleegkundig en agogisch perspectief wordt ingezet op onderzoek ter bevordering van de positie van de cliënt en het herstelproces.
Lees meer

 

 

 

 

 

Persoonlijkheidsproblematiek

Senior onderzoeker: prof. dr. Paul van der Heijden
e-mailonderzoek@reiniervanarkel.nl

prof. dr. P.T. van der Heijden (Paul) - Radboud Universiteit (ru.nl)

Deze onderzoekslijn omvat studies naar het ontstaan van persoonlijkheidsproblemen, de ontwikkeling ervan, diagnostiek, behandeling en herstel. Er zijn experimentele studies, studies met behulp vragenlijsten en studies met behulp van interviews. De meeste aandacht gaat uit naar de vroegdetectie en ontwikkeling van persoonlijkheidsproblematiek bij kinderen en jongeren.
Lees meer

 

 

 

 

Samenwerking

Bij ons staat samenwerking met externe partners hoog in het vaandel. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werken we samen in de Brabant Academie, een netwerkorganisatie van GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant en Reinier van Arkel.

Lees hier meer over het wetenschappelijk onderzoek binnen de Brabant Academie

Daarnaast werken we – onder meer in het kader van promotieonderzoek - samen met diverse universiteiten en onderzoeksinstituten. Bij de informatie over de onderzoekslijnen noemen we de belangrijkste samenwerkingspartners.

Adviesorganen

De wetenschappelijke kernraad (WKR) en Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) zetten zich samen in voor de bevordering van academisering en wetenschappelijk onderzoek binnen Reinier van Arkel.

Wetenschappelijke kernraad (WKR)
Het doel van de WKR is het bevorderen van academisch denken en het stimuleren, professionaliseren en zichtbaar maken van wetenschappelijk onderzoek binnen Reinier van Arkel. De WKR adviseert de Raad van Bestuur en directies over het onderzoeksbeleid en toetst onderzoeksprotocollen op relevantie. Daarnaast motiveren we medewerkers tot het doen van onderzoek en evidence based werken en faciliteren we hen daarbij. De raad bestaat uit senior-onderzoekers en hoogleraren verbonden aan Reinier van Arkel.

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)
Mensgebonden wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd binnen of door Reinier van Arkel wordt getoetst door de interne Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO). De CWO beoordeelt onderzoeksprotocollen op wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid. Zo waarborgt de CWO dat het wetenschappelijk onderzoek binnen Reinier van Arkel kwalitatief hoogwaardig is en voldoet aan wet- en regelgeving.

Onder mensgebonden wetenschappelijk onderzoek valt al het wetenschappelijk onderzoek onder cliënten, naasten en medewerkers. Ook dossieronderzoek wordt getoetst door de CWO. De commissie brengt een advies uit aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur verleent de onderzoeker(s) toestemming voor de start van onderzoek.