Verpleegkundige Advies Raad (VAR)

Adviseren over verpleegkundige zorg

Een Verpleegkundige Advies Raad (VAR) is een adviescollege van verpleegkundigen en/of verzorgenden voor directie en Raad van Bestuur van gezondheidsorganisaties.

Taken en werkzaamheden van een VAR variëren per organisatie. De belangrijkste taak is het schrijven van gerichte adviezen aan directie en management. De adviezen die een VAR uitbrengt, houden altijd verband met de zorg voor patiënten of cliënten, het werk van verpleegkundigen en verzorgenden, kortom met kwaliteit van zorg en beroepsuitoefening. Een VAR brengt gevraagd en ongevraagd advies uit.

De VAR signaleert politieke en beleidsmatige ontwikkelingen met betrekking tot de zorgverlening en vertaalt deze naar de praktijk van de verpleegkundige beroepsuitoefening door het verspreiden van informatie via contactpersonen, directeuren en Raad van Bestuur. Daarnaast levert de VAR een bijdrage aan de professionele groei van verpleegkundigen door het organiseren van informatieve bijeenkomsten, journaalclubs en publicaties in interne media. De VAR draagt tevens bij aan de profilering van het vak door het organiseren van symposia en het deelnemen in landelijke netwerken.

Het bestuur bestaat uit twee personen per divisie, een voorzitter, een secretaresse en drie studenten (verpleegkundige HBO/MBO, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, verpleegkundig specialist, nurse practicioner). Het bestuur is verdeeld in een kernbestuur en een webbestuur. Het kernbestuur (vier personen en de voorzitter) is verantwoordelijk voor de beleidszaken en de dagelijkse vragen en taken aan en voor de VAR. Het webbestuur (vier personen en de voorzitter) is verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbreiden van het netwerk. De secretaresse en de studenten zijn verbonden aan het hele bestuur en worden ingezet op diverse plaatsen.

De zittingsduur van een bestuurslid is minimaal twee jaar. Daarna is het mogelijk om tot maximaal viermaal de periode te verlengen. Voor de voorzitter geldt een termijn van drie jaar, maximaal tweemaal kan de bestuursperiode worden verlengd.
De V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) ondersteunt en stimuleert de totstandkoming en professionalisering van verpleegkundige en verzorgende adviesraden in Nederland. Het streven is dat in iedere zorginstelling een VAR functioneert.