Verpleegkundige Advies Raad (VAR)

Adviseren over verpleegkundige zorg

Een Verpleegkundige Advies Raad (VAR) is een adviescollege van verpleegkundigen en/of verzorgenden voor directie en Raad van Bestuur van gezondheidsorganisaties. De VAR binnen Reinier van Arkel behartigt zowel de belangen van de verpleegkundigen, als die van de begeleiders die werkzaam zijn binnen de organisatie.

Taken en werkzaamheden van een VAR variëren per organisatie. De belangrijkste taak is het schrijven van gerichte adviezen aan directie en management. De adviezen die een VAR uitbrengt, houden altijd verband met de zorg voor patiënten of cliënten, het werk van verpleegkundigen en begeleiders, kortom met kwaliteit van zorg en beroepsuitoefening. Een VAR brengt gevraagd en ongevraagd advies uit.

De VAR signaleert politieke en beleidsmatige ontwikkelingen met betrekking tot de zorgverlening en vertaalt deze naar de praktijk van de verpleegkundige beroepsuitoefening door het verspreiden van informatie via contactpersonen en het aansluiten bij overlegmomenten met directeuren en Raad van Bestuur. Daarnaast levert de VAR een bijdrage aan de professionele groei van verpleegkundigen en begeleiders door het organiseren van informatieve bijeenkomsten en publicaties in interne media. De VAR draagt tevens bij aan de profilering van het vak door het organiseren van symposia en het deelnemen in landelijke netwerken.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en 4 tot 6 bestuursleden (verpleegkundigen MBO/HBO, begeleiders MBO/HBO, SPV-ers en Verpleegkundig specialisten). Daarnaast is er één leerling positie binnen de VAR, deze wordt vaak ingevuld door een verpleegkundige die een BBL of deeltijd opleiding volgt.

Contactgegevens: var@reiniervanarkel.nl