Behandeling, begeleiding en wonen

Er zijn drie vormen van behandeling en/of begeleiding in combinatie met wonen:

  • behandeling en begeleiding in een klinische woonvorm;
  • begeleiding in een beschermde woonvorm;
  • begeleid zelfstandig wonen aan huis (ambulante zorg).

Werkwijze

  • Zorgen dat u psychisch zo goed mogelijk in evenwicht blijft.
  • Samen met de begeleider kijken hoe u zich kunt ontwikkelen.
  • Leren omgaan met tijden waarin het minder goed met u gaat.

Voor wie

U bent 18 jaar of ouder en er is sprake van psychiatrische problematiek.

Indicatie

Het aantal uren behandeling en begeleiding staat in uw indicatie. In uw indicatie staat voor welk zorgzwaartepakket u in aanmerking komt. Het indicatiebesluit is een soort toegangsbewijs voor zorg. Uitgebreide informatie over zorgzwaartepakketten vindt u op Zorgwijzer.nl; www.zorgwijzer.nl/faq/zorginstituut.

Afhankelijk van uw indicatie worden er ook afspraken gemaakt over verzorging en dagbesteding. De tijdstippen van de gesprekken worden in overleg met u bepaald.

Zorgplan

In uw behandelplan en begeleidingsplan staan de persoonlijke afspraken over de behandeling en begeleiding die u ontvangt. Het begeleidingsplan is gebaseerd op de vier levensgebieden: wonen, leren, werken (waaronder ook dagbesteding) en sociale contacten.

Hebt u behoefte aan dagbesteding omdat u bijvoorbeeld weinig te doen heeft overdag of omdat u zich beter voelt door actief bezig te zijn dan maakt u hierover samen met uw persoonlijk begeleider afspraken. Welke soort dagbesteding u precies krijgt, kan verschillen.

Het behandelplan en het begeleidingsplan heten samen het zorgplan.

Zorgmodules en zorgtrajecten

De behandeling en begeleiding wordt geleverd op basis van modules. Elke module omschrijft een bepaalde soort begeleiding, behandeling of training. Een combinatie van modules speciaal toegespitst op uw indicatie heet een zorgtraject.

Zorgovereenkomst

Elke cliënt die met zijn indicatie ‘zorg inkoopt’ bij Reinier van Arkel ontvangt een zorgovereenkomst. In deze zorgovereenkomst wordt vastgelegd onder welke voorwaarden u de zorg ontvangt en wat dit voor beide partijen betekent. In een zorgovereenkomst staan geen persoonlijke behandel- of begeleidingsafspraken. Deze staan in uw zorgplan.

Behandelteam en begeleidingsteam

Een team bestaat uit een teamleider, behandelcoördinator, persoonlijk begeleider(s) en psychiater. Op basis van uw hulpvraag en indicatie worden andere disciplines betrokken.

Behandelcoördinator

De behandelcoördinator (sociaal psychiatrisch verpleegkundige of psycholoog) maakt samen met u het behandelplan. In het behandelplan worden de afspraken rondom uw behandeling vastgelegd. De behandelcoördinator is uw eerste aanspreekpunt voor uw behandeling.

Behandelplanboekje

Tijdens het eerste gesprek met uw behandelaar ontvangt u het behandelplanboekje. Dit is een persoonlijk werkboekje. Met de informatieuit het boekje informatie kunt u zich voorbereiden op een afspraak met uw behandelaarbehandelcoördinator. De informatie in het boekje biedt houvast en wensen en ideeën worden op een rij gezet. U weet wat er in een eerdere afspraak is vastgelegd over uw behandeling. U krijgt zo meer grip op uw zijn behandeling. en weet waarmee hij thuis zelf aan de slag moet gaan. Uw behandelbehandelcoördinator of persoonlijk begeleider kan u helpen bij het invullen van het boekje.

Persoonlijk begeleider

Als u woont binnen een van onze voorzieningen krijgt u een Depersoonlijk begeleider (verpleegkundige of woonbegeleider) (pb’er). Deze persoonlijk begeleider (pb’er) Hij/zij is uw eerste aanspreekpunt voor alles wat met uw begeleiding te maken heeft. De persoonlijk begeleider kijkt vooral naar wat u zelf kunt. Daardoor bent u zo min mogelijk afhankelijk van anderen. De pb’er maakt samen met u uw begeleidingsplan.

U kunt bij uw pb’er ook terecht voor maatschappelijke zaken zoals uitkeringen, wetgeving en het aangaan van sociale contacten. Daarnaast wijst de pb’er u de weg bij o.a. beheer van financiële zaken en inzage van uw dossier. De pb’er is ook het eerste aanspreekpunt voor naastbetrokkenen en externe contacten die bij uw begeleiding betrokken zijn.

Psychiater

De psychiater is een arts met de specialisatie diagnostiek en behandeling van mensen met een psychiatrische stoornis. De psychiater verricht psychiatrisch onderzoek, behandeling, schrijft medicatie voor en zorgt voor uw medicatiebegeleiding. De psychiater is eindverantwoordelijk voor uw behandeling.