Familie en naasten

Een psychiatrische ziekte is ingrijpend, niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de (directe) omgeving van de cliënt. Reinier van Arkel informeert en betrekt familie zo goed mogelijk over en bij de behandeling. De kwaliteit van de behandeling kan aanzienlijk verbeteren door familie erbij te betrekken: zorgverleners van Reinier van Arkel, cliënten en familie hebben elkaar nodig.

Reinier van Arkel streeft ernaar samen te werken in de triade om herstel van de cliënt te bevorderen en terugval te voorkomen. Op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt is afhankelijk van de situatie van de cliënt. Gaat het om een klinische opname of ambulante zorg? Kortdurende of langdurige zorg? Wil de cliënt dat de familie bij zijn behandeling betrokken wordt of niet. Zo ja, hoe daarmee dan om te gaan? Hoe wij willen samenwerken met familieleden en naasten is vastgelegd in het familiebeleid.  

Ondersteuning voor familie en naasten

Heeft u vragen over de wijze waarop u als naaste wordt geïnformeerd of betrokken dan kunt u terecht bij de behandelaar maar ook bij de FamilieVertrouwensPersoon (FVP) of de Familie- en BetrokkenenRaad.

De FamilieVertrouwensPersoon (FVP) is onafhankelijk en is er voor individuele vragen en ondersteuning.

Bij de Familie- en Betrokkenenraad (FBR) kunt u terecht met vragen en signalen. De FBR zoekt vervolgens, samen met u, naar een antwoord/oplossing of verwijst u door, bijvoorbeeld naar de familievertrouwenspersoon.