Psychotraumacentrum Zuid Nederland

Op het PTC ZN behandelen we mensen die kampen met de gevolgen van ernstige traumatische ervaringen: kinderen, adolescenten en volwassenen die het slachtoffer zijn geweest van oorlog, foltering, politiek geweld en seksueel misbruik.

 

Het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC ZN) is een TOPGGz centrum voor 3de lijns problematiek. We zijn een bovenregionaal werkend onderzoeks-, behandel- en kenniscentrum in Zuid Nederland. Op het PTC ZN behandelen we mensen die kampen met de gevolgen van ernstige traumatische ervaringen: kinderen, adolescenten en volwassenen die het slachtoffer zijn geweest van oorlog, foltering, politiek geweld en seksueel misbruik.  meer informatie over TOPGGz  


Indicatie

Asielzoekers en vluchtelingen met traumagerelateerde problematiek op grond van oorlog en politiek geweld, inclusief mensenhandel en gedwongen prostitutie. Veteranen met uitzendgerelateerde problematiek en traumagerelateerde problematiek ten gevolge van dienstongevallen. Vroegkinderlijk trauma waaronder we verstaan de schadelijke psychologische, biologische en sociale gevolgen van (een combinatie van) aanhoudend(e) trauma’s, zoals mishandeling (emotioneel, fysiek, seksueel),verkeren in oorlogsomstandigheden, het getuige zijn van geweld tijdens de kinderjaren voor het achtste levensjaar. Geüniformeerden met werkgerelateerde traumatisering. Second opinion, voor alle hiervoor genoemde doelgroepen als het gaat om traumagerelateerde problematiek of het vermoeden hiervan.

PTSS

Wie een traumatische gebeurtenis meemaakt wordt geconfronteerd met zijn of haar hulpeloosheid, kwetsbaarheid en de vaak afschrikwekkende kanten van het gedrag van anderen. Het is niet vreemd als mensen daar enige tijd last van hebben, bijvoorbeeld in de vorm van opdringende herinneringen aan deze gebeurtenis, dit is een normale reactie op een abnormale gebeurtenis. Bij veel mensen verdwijnen deze klachten vanzelf.

Bij een deel van de mensen die een traumatische gebeurtenis hebben doorgemaakt, blijven de verschijnselen langdurig bestaan. We spreken dan van een Post Traumatische Stress Stoornis. (PTSS). Soms ontstaan op latere leeftijd PTSS-klachten die er eerder niet waren of niet onderkend werden.

Diagnostiek en advies

  • Consultatie en Advies
  • Second opinion
  • Collegiaal overleg
  • Multidisciplinaire diagnostiek

Het PTC ZN beantwoordt regelmatig vragen uit de 1ste, 2de en 3de lijnszorg uit het hele land. Deze kunnen variëren van een verzoek om een korte mondelinge consultatie met betrekking tot diagnostiek of behandelbeleid tot een uitgebreide second opinion. Inhoudelijk betreft het vragen m.b.t. contextuele diagostiek en behandeling van complexe psychopathologie, al dan niet gepaard gaand met somatische co-morbiditeit. Er wordt ingegaan op casusconceptualisatie vanuit een contextueel verklaringsmodel en de daarmee samenhangende diagnostiek en behandeling (timing, volgorde en type van interventies). De aangevraagde expertise beslaat zowel het gebied van de psychotraumatologie als de transculturele psychiatrie.

Expertisecentrum

Het PTC ZN is een bovenregionaal onderzoeks-, behandel- en kenniscentrum in Zuid-Nederland. Wij bieden professionele en kwalitatief hoogwaardige zorg. De resultaten van behandelingen worden systematisch geëvalueerd. We doen toegepast wetenschappelijk onderzoek met als doel de behandelingen te verbeteren en innoveren.
De Stichting Topklinische GGz heeft op 20 maart 2014 het TOPGGz-keurmerk toegekend aan het Psychotraumacentrum Zuid Nederland. Door het behalen van het keurmerk mag het Psychotraumacentrum zich, voor een periode van vier jaar, een ‘topklinisch expertisecentrum’ noemen. In het bijgevoegde FACT-sheet leest u meer over de TOPGGz vermelding voor het Psychotraumacentrum