Missie Vrienden van Reinier

De missie van de Stichting Vrienden:
Het maatschappelijk integratie proces van de cliënten van Reinier van Arkel faciliteren, daar waar de reguliere financiering dit niet verder voor haar rekening neemt.
Via deze projecten poogt men tevens een maatschappelijk draagvlak te creëren voor psychiatrische cliënten en de beeldvorming te bevorderen.

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel; de ondersteuning, bevorderen en stimulering van de integratie van het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Reinier van Arkel, haar bewoners en patiënten in de maatschappelijke omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De statuten zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer; 41086136

Bestuursleden
Bas Martens, voorzitter
Paul Kuijpers, penningmeester
Ben Kegge, secretaris