Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

De holding Reinier van Arkel groep staat onder bestuurlijke leiding van de Raad van Bestuur, met de Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De raad is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in de organisatie, beleidsvorming en beleidsuitvoering. Bestuur geschiedt in goed overleg met de medezeggenschap en adviesorganen binnen onze instelling.

De holding Reinier van Arkel groep bestaat uit:

De Raad van Bestuur bestaat uit Tom van Mierlo (voorzitter) en Robert Derksen.

Tom van Mierlo  Robert Derksen

Het reglement Raad van Bestuur beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur. Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en kiest voor een overwegend pro-actieve en betrokken opstelling bij de beleidsontwikkeling, met een gepaste distantie die hoort bij de rol en verantwoordelijkheid van het intern toezicht. Daarbij richt de RvT zich niet alleen op het bestuur maar ook op de interne besturing en de kwaliteit van de zorg, met in achtneming van het algemene publieke belang van de GGZ-zorg in de regio.

De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de RvT staan nader omschreven in het reglement Raad van Toezicht. Bovendien heeft de RvT conform de Governancecode Zorg een eigen toezichtvisie ontwikkeld waarin ook een toezichtkader en informatieprotocol zijn opgenomen.

De samenstelling van de RvT is op dit moment als volgt:

Gerard van Berlo: 

““Reinier van Arkel is een organisatie van groot maatschappelijk belang met zorg voor kwetsbare mensen en ik ben verheugd me hiervoor in te kunnen zetten” aldus Gerard van Berlo. “Net als elders in de zorg, ziet ook Reinier van Arkel zich geconfronteerd met veel uitdagingen zoals personeelskrapte, financiële krapte en veranderingen in maatschappij en samenleving. Dat vraagt veel van het verandervermogen van de organisatie en alle betrokkenen en Reinier van Arkel is daar actief en goed mee bezig. Ik draag daar via mijn deelname in de Raad van Toezicht graag mijn steentje aan bij" 

  • Aandachtsgebied: kwaliteit van zorg, veiligheid en HR. Benoemingsperiode eerste ermijn: 1 september 2022 tot 1 mei 2026.

Gerard van Berlo heeft een lange carrière in de zorg voornamelijk bij algemene ziekenhuizen maar in het begin van zijn loopbaan ook 7 jaar bij een psychiatrisch ziekenhuis. Sinds 2017 is hij lid van de Raad van Bestuur van het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Ook in het intern toezicht is hij al vele jaren actief; tot 1 september jl. bij Stichting Pluryn en momenteel bij Stichting de Zorgboog. 

Ernst Hoette:

“Kwaliteit, veiligheid, zorginnovatie en mensen moeten in de zorg altijd voorop staan, maar het is ook in het belang van iedereen in en rondom Reinier van Arkel om zinnig en zuinig met de beschikbare financiële en andere bedrijfsmiddelen om te gaan.” 

  • Aandachtsgebied: financiën, bedrijfsvoering en vastgoed. Benoemingsperiode eerste termijn: september 2016 tot september 2020.

Ernst Hoette werkt als interim bestuurder in de zorg. Thans vervult hij de functie van voorzitter Raad van Bestuur a.i. van GGZ Rivierduinen te Leiden. Eerder vervulde hij vaste bestuurlijke functies in de zorg. Zo was hij als laatste negen jaar vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Amphia, een topklinisch opleidingsziekenhuis in Breda, Oosterhout en Etten-Leur en daarvoor zeven jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van GGz Breburg te Tilburg. Voor deze bestuurlijke functies was hij acht jaar als divisiemanager werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Naast zijn bestuurlijke functie vervult hij diverse toezichthoudende functies bij Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., Stichting Veilig Thuis West-Brabant te Breda, Equipe Zorgbedrijven te Eindhoven en het Cals College te Nieuwegein. Tenslotte is hij namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, vice-voorzitter van het Bestuur van de Stichting IZZ, het ledencollectief van mensen in de zorg. 

Rienk Goodijk (voorzitter): 

 “De afgelopen jaren bewijzen dat daadwerkelijk strategisch partnerschap tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid en in verbinding met de stakeholders, profijtelijk is voor de toekomst van Reinier van Arkel.”

  • Aandachtsgebied: voorzitterschap, governance en remuneratie. Benoemingsperiode tweede termijn: 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2023.

Rienk Goodijk werkt als senior-adviseur op het gebied van bestuur, toezicht en stakeholderbetrokkenheid bij GITP en is als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Zijlstra Center van de VU in Amsterdam. Eerder was hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University. Momenteel houdt hij zich vooral bezig met onderzoek en onderwijs (leergangen) inzake de relatie (vormen van strategisch partnerschap) tussen bestuur en intern toezicht in het semipublieke domein. Daarover publiceert hij veel en houdt hij diverse lezingen. Hij is lid van diverse adviescommissies.

Suzanne Leijendekkers:

"De wereld verandert, steeds sneller. Als mens en organisatie klaar zijn voor de uitdagingen én mogelijkheden van de toekomst vraagt om continue nieuwsgierigheid en samenwerking. In gesprek over wat je moeilijk én leuk vindt, verkennen wat technologie kan brengen én wat het vraagt. Interessante tijden! Iedereen is nodig en doet mee."

  • Aandachtsgebied: innovatie, digitalisering en ICT en lid van de auditcommissie Financiën. Benoemingsperiode eerste termijn: 1 februari 2020 tot 1 februari 2024.

Suzanne Leijendekkers heeft altijd gewerkt op het gebied van innovatie, vernieuwend denken en dan samen doen. Dit uitte  zich bijvoorbeeld in het bedenken van een op inzichten gebaseerd nieuw concept, de uitontwikkeling van een nieuw product  of het wennen aan nieuwe manieren van werken. De laatste tien jaar focust Suzannes werk zich op het gezamenlijk aangaan van maatschappelijke uitdagingen, met name in de (jeugd)zorg. Momenteel draagt zij als Directeur Innovatie & Projecten bij Philadelphia Zorg bij aan het toekomstbestendig maken van deze organisatie. Creativiteit, technologie, menselijkheid, vakmanschap en zakelijkheid zijn de puzzelstukken die samen de oplossing hiervoor vormen.