Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

De holding Reinier van Arkel groep staat onder bestuurlijke leiding van de Raad van Bestuur, met de Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De raad is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in de organisatie, beleidsvorming en beleidsuitvoering. Bestuur geschiedt in goed overleg met de medezeggenschap en adviesorganen binnen onze instelling.

De holding Reinier van Arkel groep bestaat uit:

De Raad van Bestuur bestaat uit Eddy van Doorn en Tom van Mierlo. Meer lezen over onze bestuurders?
Lees dan de artikelen uit ons magazine Reinier:
PDF interview Eddy van Doorn 
PDF interview Tom van Mierlo

Eddy van Doorn Tom van Mierlo

Het reglement Raad van Bestuur beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en kiest voor een overwegend pro-actieve en betrokken opstelling bij de beleidsontwikkeling, met een gepaste distantie die hoort bij de rol en verantwoordelijkheid van het intern toezicht. Daarbij richt de RvT zich niet alleen op het bestuur maar ook op de interne besturing en de kwaliteit van de zorg, met in achtneming van het algemene publieke belang van de GGZ-zorg in de regio.

De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de RvT staan nader omschreven in het RvT-reglement. Bovendien heeft de RvT conform de Governancode Zorg een eigen toezichtvisie ontwikkeld waarin ook een toezichtkader en informatieprotocol zijn opgenomen.

De samenstelling van de RvT is op dit moment als volgt:

Peter Nouwens: 

“Kwaliteit komt tot uitdrukking in de toegevoegde waarde die Reinier van Arkel heeft voor haar cliënten. Het juiste samenspel tussen  de cliënt, zijn/haar familie en de professional vormt een belangrijk fundament hiervoor.”

  • Aandachtsgebied: kwaliteit van zorg, veiligheid en HR. Benoemingsperiode 2de termijn: 1 mei 2017 tot 1 mei 2021.

Peter Nouwens is orthopedagoog en voormalig bestuurder in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Momenteel is hij organisatieadviseur in de zorg en het sociale domein en actief in een particulier initiatief voor jongvolwassenen met niet aangeboren hersenletsel. Hij werkt daarnaast als onderzoeker op de Universiteit van Tilburg op het departement Tranzo. Hij doet onderzoek naar mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid die een langdurig beroep doen op professionele zorg. Hij is ook lid van de Raad van Toezicht van Zuidwester in Middelharnis.

Ton van Duijnhoven: 

"Ook in tijden van verandering is een gezonde en bij de strategie passende bedrijfsvoering van belang. Verandering vraagt om beweging en vernieuwing waarbij kansen worden benut en risico’s worden beperkt. Dit met als doel: het continu verbeteren van de zorg voor de cliënt, samen met zijn/haar systeem."

  • Aandachtsgebied: audit commissie, financiën bedrijfsvoering. Benoemingsperiode 1e termijn: 29 mei 2015  tot 29 mei 2019.

Ton van Duijnhoven heeft ruime ervaring als directeur/bestuurder van verschillende Penitentiaire Inrichtingen in het Gevangeniswezen en Justitiële Jeugd Inrichtingen. Heeft voor ministerie van V&J (DJI) landelijk verschillende (verander-)projecten uitgevoerd op gebied van organisatie ontwikkeling, zorg en veiligheid. Daarnaast heeft hij enkele jaren gewerkt als organisatieadviseur en coach in het bedrijfsleven en voor de overheid. Op dit moment is hij directeur van een jeugdzorg+ instelling, een instelling voor jeugd- en opvoedhulp en een instelling voor de opvang van Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV’ers) en is actief als organisatieadviseur en coach. Vanaf februari 2018 is hij ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het Elzeneindhuis in Oss. 

Ernst Hoette:

“Kwaliteit, veiligheid, zorginnovatie en mensen moeten in de zorg altijd voorop staan, maar het is ook in het belang van iedereen in en rondom Reinier van Arkel om zinnig en zuinig met de beschikbare financiële en andere bedrijfsmiddelen om te gaan.” 

  • Aandachtsgebied: financiën, bedrijfsvoering en vastgoed. Benoemingsperiode 1ste termijn: september 2016 tot september 2020.

Ernst Hoette werkt als interim bestuurder in de zorg. Thans vervult hij de functie van voorzitter Raad van Bestuur a.i. van GGZ Rivierduinen te Leiden. Eerder vervulde hij vaste bestuurlijke functies in de zorg. Zo was hij als laatste negen jaar vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Amphia, een topklinisch opleidingsziekenhuis in Breda, Oosterhout en Etten-Leur en daarvoor zeven jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van GGz Breburg te Tilburg. Voor deze bestuurlijke functies was hij acht jaar als divisiemanager werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Naast zijn bestuurlijke functie vervult hij diverse toezichthoudende functies bij Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., Stichting Veilig Thuis West-Brabant te Breda, Equipe Zorgbedrijven te Eindhoven en het Cals College te Nieuwegein. Tenslotte is hij namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, vice-voorzitter van het Bestuur van de Stichting IZZ, het ledencollectief van mensen in de zorg. 

Annelies de Moet:

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Daarom is het van groot belang dat Reinier van Arkel op alle niveaus (van uitvoering tot bestuur) samenwerkt vanuit de filosofie van de triage. Alleen dan komt de toegevoegde waarde van Reinier van Arkel voor haar cliënten volledig tot haar recht."   

  • Aandachtgebied: personeel en organisatie, kwaliteit van zorg en veiligheid  vice-voorzitter en remuneratie. Benoemingsperiode 2e termijn 1 januari 2016 tot 1 januari 2020.

Annelies de Moet heeft een ruime ervaring als manager en directeur-bestuurder in veranderprocessen in welzijn- en (jeugd)zorg. Ervaring die zij nu als procesbegeleider, interim-manager en coach vanuit haar eigen bedrijf inzet in transitietrajecten en het inrichten van (organisatie)processen. Haar focus is altijd gericht op de mens in de organisatie. Ze ziet een organisatie als een samenwerkingsverband van mensen. Die mensen zijn de enigen die een organisatie tot een succes kunnen maken. Aandacht voor ‘heel de mens’ vind zij daarom van cruciaal belang. Naast haar werk in organisaties organiseert ze daarom ook stilte retraites en reizen en workshops in het kader van persoonlijk leiderschap.

Rienk Goodijk (voorzitter): 

 “De afgelopen jaren bewijzen dat daadwerkelijk strategisch partnerschap tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid en in verbinding met de stakeholders, profijtelijk is voor de toekomst van Reinier van Arkel.”

  • Aandachtsgebied: voorzitterschap, governance en remuneratie. Benoemingsperiode 1ste termijn: 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2019.

Rienk Goodijk werkt als senior-adviseur op het gebied van bestuur, toezicht en stakeholderbetrokkenheid bij GITP en is als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Zijlstra Center van de VU in Amsterdam. Eerder was hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University. Momenteel houdt hij zich vooral bezig met onderzoek en onderwijs (leergangen) inzake de relatie (vormen van strategisch partnerschap) tussen bestuur en intern toezicht in het semipublieke domein. Daarover publiceert hij veel en houdt hij diverse lezingen. Hij is lid van diverse adviescommissies.