Verlies van 140 FTE arbeidsplaatsen bij Reinier van Arkel

Reinier van Arkel heeft in 2016 opnieuw te maken met forse bezuinigingen wat leidt tot de afbouw van circa 140 fte aan arbeidsplaatsen. De belangrijkste oorzaak is de forse afbouw van budget vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) en de Wet op de jeugdzorg (o.a. voor kinder- en jeugdpsychiatrie), die gepaard is gegaan met de overheveling van deze bekostiging naar de gemeenten. Daarnaast krijgt Reinier van Arkel te maken met kortingen vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en justitie.

 
Gedwongen ontslag onvermijdelijk 

Om de budgettaire krimp op te kunnen vangen zal, net als in 2013 en 2014, sprake zijn van boventalligheid en afbouw van het aantal medewerkers. Er werd in 2014 al 180 FTE aan arbeidsplaatsen afgebouwd. Omdat er  fors ingezet werd op begeleiding van medewerkers van werk naar werk konden gedwongen ontslagen voorkomen worden. De Raad van Bestuur heeft nu opnieuw een reorganisatieplan vastgesteld met maatregelen om zorg te transformeren en krimp te realiseren. Zowel de Cliëntenraad als de Ondernemingsraad hebben het reorganisatieplan voorzien van een positief advies. De noodzakelijke krimp is dermate groot dat gedwongen ontslag onvermijdelijk is. Over dit gedwongen ontslag zijn de afgelopen periode afspraken gemaakt met de werknemersorganisaties.

Op vrijdag 29 januari 2016 hebben de werknemersorganisaties aangegeven dat een ruime meerderheid van de leden akkoord is gegaan met een Reinier van Arkel overeengekomen addendum het Doorlopend Sociaal Plan. Dat betekent dat als er binnen 16 weken geen afspraak is gemaakt over het te lopen mobiliteitstraject van de boventallige medewerker, dat leidt tot een oplossing, ontslag kan worden aangevraagd bij het UWV.  Voor hoeveel medewerkers er uiteindelijk ontslag aangevraagd moet worden, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van de individuele mogelijkheden en keuzes van  medewerkers om van werk naar werk te begeleiden.

 
Krimp zet verder door

De landelijk ingezette lijn van krimp van de specialistische Geestelijke Gezondheidszorg gaat door, waarbij met name de kinder- en jeugdpsychiatrie en het budget voor Beschermd Wonen fors daalt.  “Bij beide wordt komende jaren fors ingezet op beddenafbouw en versterking van de ambulante zorg zoals FACT en intensieve thuiszorg bij crisis. Maar ook zien we dat er minder cliënten instromen in de langdurige zorg. Ook daar zullen we de komende jaren nog verder bedden gaan afbouwen. De veranderingen en bezuinigingen leiden tot ingrijpende veranderingen voor onze cliënten, hun naasten en onze medewerkers. Er zullen collega’s boventallig worden en andere collega’s (en soms ook cliënten) zullen verhuizen naar een ander team of een andere locatie. We zetten ons om dit in nauw overleg met alle betrokkenen goed te laten verlopen,” aldus Gerton Heyne en Marie-Louise van der Kruis, Raad van Bestuur van Reinier van Arkel. 


Mogelijkheden tot transformatie van de zorg 

Reinier van Arkel wil zich sterk blijven maken voor verantwoorde zorg aan kwetsbare burgers en onderschrijft de noodzaak van transformatie in de zorg. Heyne: “Wij maken ons evenwel grote zorgen over het tempo van afschaling van zorg en ambulantisering. Er is in toenemende mate behoefte aan regie op de verschillende bekostigingsdomeinen waarmee wij te maken hebben. Dit alles in een maatschappelijke context waarin een steeds nadrukkelijker beroep wordt gedaan op de GGz wanneer het gaat om verwarde personen en voorkomen van overlast”. Ondanks het financieel zware weer ziet Reinier van Arkel ook kansen om de zorg te transformeren; creatief op zoek te gaan naar nieuwe zorgarrangementen om uiteindelijk de juiste zorg op de juiste schaal te kunnen leveren. Dit zal in de toekomst steeds meer vanuit een samenwerking met anderen plaatsvinden, onder andere de sociale wijkteams, huisartsen, maatschappelijk werk en SW-bedrijven.

 


Terug naar overzicht