Rapport Inspectie

Half november 2018 overleed een jeugdige als gevolg van suïcide. De jeugdige verbleef sinds een paar weken bij de Ottho Gerhard Heldringstichting (OGH). Daarvóór werd de jeugdige sinds oktober 2017 behandeld bij Herlaarhof, specialistisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Conform de richtlijnen is de calamiteit door de instelling direct gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) Het IGJ voerde een onafhankelijk onderzoek uit naar de organisaties die betrokken waren bij de hulpverlening aan de jeugdige. De Inspectie onderzoekt dan hoe het incident heeft kunnen gebeuren en hoe het in de toekomst kan worden voorkomen.

Het rapport is aangeboden aan de gemeente, de overige betrokken instellingen en de ouders van de jeugdige. De ouders hebben hun akkoord gegeven op publicatie van het volledige rapport. Het rapport is vandaag 16 juli openbaar gemaakt op de website van IGJ. U kunt het rapport vinden op: https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/documenten/rapporten/2019/07/16/onderzoek-naar-aanleiding-van-het-overlijden-van-een-jeugdige

Herlaarhof neemt de bevindingen en aanbevelingen die uit het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar voren komen zeer serieus. We betreuren het zeer dat, ondanks alle zorginspanningen, een jeugdige die in behandeling is geweest bij Herlaarhof en werd overgeplaatst naar een ketenpartner uiteindelijk is overleden als gevolg van suïcide. 

Het IGJ concludeert in het rapport o.a. dat binnen Herlaarhof een aantal medewerkers continu betrokken is gebleven bij de jeugdige om zo een vertrouwensband tot stand te brengen. Medewerkers toonden veel inzet om de jeugdige zo goed mogelijk te begeleiden en behandelen. Herlaarhof heeft daarbij veel verschillende typen hulpaanbod ingezet en spande zich in om een passend signaleringsplan voor de jeugdige tot stand te brengen. De problematiek maakte het lastig om tot een juiste aanpak te komen maar de inzet van medewerkers is steeds hoog geweest. 

De aanbevelingen van het IGJ voor Herlaarhof zijn: draag zorg voor eenduidige en systematische inschatting van het suïciderisico, onderzoek mogelijkheden tot het bieden van eigen passende hulp i.p.v. overplaatsing, organiseer warme overdracht door overleg waarbij ook ouders betrokken worden en mondeling en schriftelijk wordt overgedragen, biedt na overplaatsing actief ondersteuning aan, aan ontvangende instellingen, vergroot het leer- en ontwikkelvermogen van Herlaarhof over JeugdzorgPlus. De aanbevelingen worden ook nadrukkelijk meegenomen in de – deels reeds ingezette- verbeteracties. Een verbeterplan dat Herlaarhof, volgens afspraak, in augustus overlegt aan de Inspectie gaat in op de verbetering en borging van de bovengenoemde aanbevelingen.

We onderschrijven de noodzaak om in samenwerking met netwerkpartners te komen tot de best passende en afgestemde jeugdzorg. Verbeteracties worden dan ook nadrukkelijk in afstemming met de gemeente ’s-Hertogenbosch en Ottho Gerhard Heldering Stichting ingezet en verbreed naar andere samenwerkingspartners in de zorgketen. 
In het licht van dit rapport wijzen wij op ‘Overleg Passende Hulp’ dat inmiddels operationeel is in de regio Noord Oost Brabant. ‘Overleg Passende Hulp’ wil optimaal gebruik maken van de beschikbare capaciteit, het lokale basisaanbod en het verbinden van de Jeugdhulpaanbieders. Het effect dient te zijn dat jeugdigen in onze regio de best mogelijke passende zorg krijgen, die efficiënt en doelmatig georganiseerd is. Zoveel mogelijk in de eigen regio en in of nabij de thuissituatie. 
Tot slot is in het najaar van 2018 door Herlaarhof, de Viersprong, Amarant en Buro 3O ‘Zorg Match Brabant’ opgericht. In dit samenwerkingsverband wordt - bij zeer complexe casuïstiek die voorheen vaak leidde tot het doorschuiven van cliënten van de ene naar de andere instelling- vanuit de vraag ‘wat kan wel? ‘gezocht naar dat wat passend is voor een jeugdige in een matched-care zorgtraject.


Terug naar overzicht