Kort geding Reinier van Arkel op 10 september tegen Wlz-inkoopkader zorgkantoren

Het Zorgkantoor VGZ (dat uitvoering geeft aan de Wet langdurige zorg) heeft in juni het nieuwe inkoopbeleid gepubliceerd voor de periode 2021-2023. Reinier van Arkel maakt zich zorgen over de impact die dit nieuwe beleid heeft op de kwaliteit van zorg voor cliënten die zorg ontvangen vanuit de Wlz. Het Zorgkantoor wil eenzijdig een korting van 6% opleggen. De korting raakt de kwaliteit van zorg o.a. omdat het betekent dat er minder uren zorg geboden kan worden, beschikbare uren verdeeld moeten worden over grotere aantallen cliënten of getornd moet worden aan het deskundigheidsniveau van de zorgverleners. Reinier van Arkel heeft daarom een kort geding aangespannen tegen dit nieuwe Wlz-inkoopkader 2021-2023. Op 10 september a.s. dient het kort geding bij de rechtbank in Den Haag.  

Reinier van Arkel doet dit samen met samen met 18 andere zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg, waaronder (GGz Oost-Brabant en GGz Breburg) en koepelorganisatie De Nederlandse ggz. De 19 zorgaanbieders in de ggz vertegenwoordigen samen grofweg 75% van het totale Wlz-aanbod in de ggz. Reinier van Arkel biedt nu zorg aan ongeveer 140 Wlz-cliënten. Na de verruiming van de wet die ingaat per 2021 komen daar ongeveer 90 cliënten bij, die instromen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (pakket all-inclusive). Ook Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en veertig van haar leden, vijf ouderenzorgorganisaties en drie organisaties voor mensen met een visuele beperking hebben grote bezwaren tegen de nieuwe inkoopsystematiek voor de komende drie jaar.  

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben in de nabije omgeving zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking. Naast de ggz-instellingen hebben onder andere ook 40 aanbieders in de gehandicaptenzorg een kort geding aangespannen. De rechtbank heeft besloten om deze kort gedingen samen te voegen in het (één) kort geding van (op) donderdag 10 september a.s. Naar verwachting zal de rechtbank op 24 september uitspraak doen.

 


Terug naar overzicht