Financiële dieptepunt ligt achter ons

Reinier van Arkel deponeert jaarrekening 2015

‘s-Hertogenbosch – In het verslagjaar 2015 heeft Reinier van Arkel een negatief resultaat behaald van € 8,9 miljoen. Belangrijkste componenten van het financiële tekort vormden de kosten van de reorganisatie en een nuancering op de omzet Zorgverzekeringswet. De transitie - waarbij gemeenten verantwoordelijk werden voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet - heeft Reinier van Arkel hard geraakt. Deze transitie ging gepaard met flinke bezuinigingen waardoor de opbrengsten sterk daalden en een reorganisatie nodig werd. Deze veranderingen zorgden voor een lastenverzwaring – en kostenverhoging - als gevolg van de enorme toename van het aantal contractpartijen met eigen afspraken en administratieve processen. Naast deze externe druk waren er ook binnen Reinier van Arkel een aantal redenen die vroegen om een reorganisatie.

Ingrijpend herstelplan en reorganisatie

Reinier van Arkel heeft sinds 2015 een ingrijpend herstelplan ingezet. In 2016 werd de reorganisatie feitelijk uitgevoerd. Dit heeft haar weerslag gehad op onze medewerkers en in de tussentijdse resultaten. Tevens werd een deel van het niet-zorggerelateerde vastgoed verkocht. Het boekjaar 2016 laat op dit moment een wezenlijke verbetering zien ten opzichte van 2015. De ingezette maatregelen beginnen hun vruchten af te werpen.

Bouwen aan de toekomst

De verwachtingen voor 2017 en 2018 zijn dat de inkomsten blijven dalen door de verdergaande transformatie naar extramurale en meer wijkgerichte zorg. De landelijke trend voor 2017 geeft een krimp van 3% aan. Alertheid, verdere verbetering van het zorgproces en scherpe sturing blijven dan ook noodzakelijk, wat betekent dat Reinier van Arkel zal blijven werken aan het aantoonbaar flexibel en wendbaar maken van de organisatie.

Meerjarige afspraken met zorgverzekeraars en gemeenten met faire tariefafspraken zijn dan ook nodig. Reinier van Arkel is momenteel druk doende om deze afspraken af te ronden.


Terug naar overzicht