FACT regio Zuid is definitief gecertificeerd

Afgelopen jaar heeft het FACT team regio Zuid hard gewerkt aan de kwaliteit van zorg, waarbij vooral de herstelvisie een rode draad was. De cliënt en herstelgerichte zorg is geïntegreerd in alle onderdelen van de behandeling en is terug te vinden in bijvoorbeeld behandelplannen en behandelaanbod. FACT regio Zuid kreeg op 7 januari de definitieve uitslag van dit mooie proces en eindresultaat. Het gehele team heeft zich hier ontzettend hard voor ingezet en mogen nu met trots het CCAF certificaat (met als eindcijfer een 8.6!!!) dragen.

Het FACT team regio Zuid van Reinier van Arkel heeft het CCAF keurmerk volgens de veldnormen FACTs2017 ontvangen van het CCAF. De cliënten die door het Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Toetsing van het model door het CCAF
Het CCAF toetst de kwaliteit van (Flexible)ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het ACT- of Flexible ACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. 

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg
Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het ACT-of Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie
Het FACT team regio Zuid is opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF, te vinden op: http://ccaf.nl/keurmerkregister/

Het CCAF voert jaarlijks zo’n 100 audits uit bij ACT- en Flexible ACT-teams. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en de stichting zelf is te vinden op www.ccaf.nl.


Terug naar overzicht