Kwaliteit en keurmerken

Kwaliteit is ons dagelijks werk. Reinier van Arkel is sinds 2007 gecertificeerd. Daarmee maken we zichtbaar dat we belang hechten aan het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg. De tevredenheid van de cliënt is daarbij ons vertrekpunt. Uit het hebben van een certificaat blijkt dat er voortdurend gewerkt wordt aan verbetering. Al onze medewerkers leveren hier een bijdrage aan en zijn zich ervan bewust dat zij het verschil kunnen maken.

Kwaliteitsstatuut 

Met ingang van 2017 zijn alle GGZ-aanbieders verplicht een Kwaliteitsstatuut te hebben om zorg te mogen leveren vanuit de Zorgverzekeringswet. Het Kwaliteitsstatuut van Reinier van Arkel beschrijft hoe we de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hulpverleners hebben georganiseerd.  Hierbij vinden we het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk zelf in regie is. Ook maken we in dit statuut duidelijk hoe we kwaliteit en de efficiëntie van de zorg toetsen en inzichtelijk maken.

Het Kwaliteitsstatuut is er voor:

 • cliënten en naasten - We geven aan hoe Reinier van Arrkel de zorg organiseert.

 • hulpverleners - We beschrijven het kader voor werkafspraken binnen de instelling en het netwerk.

 • financiers en toezichthoudende instanties - Het statuut kan gebruikt worden om een oordeel vormen over de kwaliteit van de zorg.

Lees het Kwaliteitsstatuut Reinier van Arkel 

 

Naast het keurmerk voor de gehele organisatie behalen onderdelen van Reinier van Arkel specifieke keurmerken:

 • Psychotraumacentrum, top-GGZ, 2014. Kijk voor meer informatie op de pagina van het Psychotraumacentrum.
  De Stichting Topklinische GGz heeft als doel de topklinische ggz te stimuleren en te faciliteren.
  Zij doet dit o.a. door het TOPGGz keurmerk uit te reiken aan afdelingen die zeer gespecialiseerde patiëntenzorg voor een bepaalde doelgroep combineren met wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Topklinische ggz is bestemd voor patiënten met ernstige, complexe en/ of zeldzame aandoeningen die onvoldoende resultaat hebben van een reguliere 2e lijns behandeling.
  TOPGGz afdelingen voldoen aan strenge criteria op het gebied van specialistische diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding en worden beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie. Zij zijn meestal onderdeel van een ggz instelling, maar kunnen ook onderdeel zijn van een UMC of algemeen ziekenhuis. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk voor alle aandoeningen binnen de ggz een TOPGGz afdeling beschikbaar is.
  Uitgebreide informatie over topklinische ggz en de criteria waar afdelingen aan voldoen kunt u vinden op http://www.topggz.nl/. Hier kunt u via een zoekfunctie alle TOPGGz afdelingen vinden.
 • FACT-teams, keurmerk FACT, 2014. Kijk voor meer informatie op de pagina van FACT.
 • Jeugdhulpverlening, onderdeel van Herlaarhof heeft een apart kwaliteitscertificaat van HKZ.

Outcome monitoring

Routine Outcome Monitoring betekent dat we periodiek (bij aanvang, tijdens en na afsluiten van de behandeling) metingen verrichten bij cliënten met het doel de klachten en het beloop daarvan in beeld te brengen.
Cliënten krijgen op deze wijze meer inzicht in hun klachten en de ROM-resultaten kunnen een hulpmiddel zijn in het gesprek tussen behandelaar en cliënt. Daarnaast kunnen we ROM gebruiken als kwaliteitsinstrument om de zorgprogrammering verder te ontwikkelen en structuur te geven.

In 2008 is op diverse plekken binnen Reinier van Arkel gestart met het op deze wijze meten. Dat betekent dat het nog niet voor alle cliënten mogelijk is om deel te nemen. Uw behandelaar kan aangeven of deelname voor u mogelijk is.

Cliënten die deelnemen, kunnen ofwel de meting invullen via internet, ofwel de meting invullen voorafgaand of tijdens het behandelgesprek. Als u via internet de meting invult, ontvangt u thuis een brief met gegevens om via een website vragenlijsten te kunnen invullen. U kunt dan via deze link inloggen op de website.

Wat betekent ROM voor u?
U krijgt drie soorten metingen: de voormeting, de voortgangsmeting en de eindmeting.

Voormeting
Voor de start van de behandeling krijgt u een brief met twee uitnodigingen toegestuurd. Eén uitnodiging voor een intakegesprek en één voor een eerste ROM-meting. Eerst zal het intakegesprek plaatsvinden. Uw klachten en hulpvraag worden dan verduidelijkt. De voormeting wordt uitgevoerd door de testmedewerker. Deze neemt een interview bij u af. Tijdens het interview worden door de testmedewerker vragen gesteld over de aard en de ernst van uw klachten. Het doel van de interviews is om op vaste momenten een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten.

Voortgangsmeting
Tijdens de behandeling worden de klachten nogmaals gemeten. Deze meting bestaat uit het invullen van vragenlijsten door u. Deze lijsten kunt u, naar eigen keuze, via internet of bij Reinier van Arkel invullen. Met behulp van de resultaten op deze metingen wordt voor u en de behandelaar inzichtelijk hoe de klachten zich gedurende de behandeling ontwikkelen.

Eindmeting
Wanneer de behandeling is beëindigd, ontvangt u een uitnodiging voor een nameting. Tijdens deze nameting krijgt u dezelfde vragen voorgelegd als bij de voortgangsmeting. Aan de hand van deze laatste meting kan nagegaan worden wat het effect van de behandeling is. Oftewel, er wordt gekeken in hoeverre de behandeling u geholpen heeft.

Meetresultaten
Uw behandelaar ontvangt een verslag van alle metingen en bespreekt met u de resultaten. De resultaten van de voormeting zijn een hulpmiddel om te kijken wat de beste aanpak voor de behandeling of het onderzoek is.
Via de voortgangsmetingen wordt duidelijk welke klachten tijdens de behandeling minder zijn geworden of gelijk zijn gebleven. Als het nodig is, kan de behandeling aangepast worden.

Testmedewerker ROM
Metingen in het kader van ROM worden uitgevoerd door de testmedewerker. De testmedewerker stelt u alleen vragen over de aard en ernst van de klachten. Als u vragen heeft over de behandeling kunt u die aan uw behandelaar voorleggen.

Hoe wordt uw privacy gewaarborgd?
Reinier van Arkel wil graag weten welke behandelingen het beste werken. Om daarachter te komen, vergelijken we meetgegevens van cliënten van Reinier van Arkel met de meetgegevens van anderen in Nederland. Hiervoor worden gegevens geanonimiseerd. Wanneer u niet wilt dat de meetgegevens gebruikt worden om te vergelijken, dan kunt u dit tegen uw behandelaar zeggen. Uw gegevens zullen dan niet gebruikt worden.
Uw persoonlijke gegevens, met daarin uw naam en andere gegevens, worden alleen verstrekt aan uw behandelaar en aan andere behandelaars van Reinier van Arkel die betrokken zijn bij uw behandeling.