Kosten/vergoedingen

Als u gebruik gaat maken van de zorg van Reinier van Arkel moet uw behandeling natuurlijk ook betaald worden. Reinier van Arkel mag u pas in behandeling nemen als u een zorgverzekering hebt. Uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar via de Zorgverzekeringswet. Of uw behandeling wordt vergoed via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2016 (WMO 2016) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarnaast betaalt u mogelijk het eigen risico. Als u geen zorgverzekering hebt, overtreedt u de wet en kunt u een boete krijgen.

Heeft u de beschikking WLZ voor uw eigen bijdrage 2018 ontvangen. Het CAK zet informatie hierover op een rij: https://www.hetcak.nl/over/nieuws/2018/beschikking-wlz-2018-ontvangen

Zorgverzekeringswet

Vrijwel alle GGZ-zorg wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet en valt dus binnen uw basisverzekering. Hierbij geldt een landelijke regeling voor het eigen risico van € 385,- voor 2018. Dat betekent dat de eerste zorgkosten tot € 385,- moeten worden terugbetaald aan de zorgverzekeraar. Dit betreft alle zorgkosten die gemaakt worden, met uitzondering van de huisarts. 

Let op: Voor jeugdigen die gedurende een behandeling de leeftijd van 18 jaar bereiken wordt de zorg gecontinueerd binnen de zorgverzekeringswet en geldt dat het eigen risico van toepassing wordt.  

Afspraak afzeggen

Om een behandeling te laten slagen, is het belangrijk dat behandelcontacten ook daadwerkelijk plaatsvinden. Er is een grote vraag naar onze zorg en die proberen we daarom zo efficiënt mogelijk te leveren.

Indien iemand verhinderd is voor een geplande afspraak met een van onze behandelaren, is het wenselijk dat deze verhindering zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van tevoren, aan ons wordt doorgegeven. Dit geldt voor werkdagen. Indien u op maandag een afspraak hebt, verzoeken wij u de afzegging uiterlijk op donderdag daaraan voorafgaand aan ons door te geven.  U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met het secretariaat van het team waar u in behandeling bent. Op deze manier kunnen we de vrijgekomen tijd efficiënt blijven besteden aan de zorg voor onze cliënten.

Voor te laat of niet-afgezegde afspraken kunnen wij u € 55 in rekening brengen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Facturering

Reinier van Arkel heeft contracten afgesloten met de zorgverzekeraars in Nederland, te weten VGZ, CZ, Zilveren Kruis (voorheen Achmea), DSW, Multizorg, Unive, Anderzorg Zorgverzekering en Menzis. Om er zeker van te zijn dat ook uw zorgverzekeraar bij Reinier van Arkel een contract heeft afgesloten, adviseren wij u dit bij uw eigen zorgverzekeraar na te vragen.

De kosten van de behandeling worden via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Op de rekening staan directe en indirecte kosten vermeld. Bij directe kosten kunt u denken aan de kosten die worden gemaakt bij intakecontacten, behandelcontacten en telefonische contacten, maar ook een opname in de kliniek, deeltijdbehandeling en in sommige gevallen dagbesteding en

Informatie over betaling van uw behandeling is ook weergegeven in een overzicht

Uw ggz-kosten 2019 

Indien de totale behandeling korter duurt dan 1 jaar, wordt deze in één keer gedeclareerd aan het einde van de behandeling. Als de behandeling langer dan 1 jaar duurt, wordt deze per DBC (DBC-duur is maximaal 1 jaar) gedeclareerd.

Meer informatie over de zorg

Zie ook Regelhulp.nl, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Overlappende DBC’s

Wanneer u wordt aangemeld door een instelling waar op dat moment nog een behandeling loopt op basis van een DBC, dan zal het Entree team contact opnemen met de desbetreffende verwijzende instelling en verzoeken om de DBC daar te sluiten. Pas als de DBC bij de verwijzende instelling gesloten is, kunt u bij Reinier van Arkel worden ingeschreven en wordt een nieuwe DBC geopend.

Vragen?

Betaling van uw behandeling kan vragen oproepen. Uw vraag over een factuur kunt u stellen door telefonisch contact op te nemen met het team Facturatie via (073) 658 60 30 op maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 11:00 uur. Ook kunt u uw vraag stellen via het onderstaande formulier.

 

Gegevens algemeen

Gegevens factuur