Ondernemingsraad

Behartigen medewerkersbelangen

Dienstencentrum Zorgpark Voorburg
Parklaan 4, 5261 LR Vught, eerste verdieping
Ambtelijk secretaris OR:  Stefanie Koenders
Voorzitter OR: Lucien Geelen
Secretaris: Ron van Beers

De taak van de Ondernemingsraad (OR) is: "Het voeren van overleg met de werkgever over al die zaken die in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn aangegeven" met als doel het medewerkerbelang in de onderneming te behartigen. Daarbij kan de OR gebruik maken van een viertal rechten.
 
 • Het informatierecht
  Aan de OR is het recht toegekend om van de werkgever alle informatie te verkrijgen die voor de uitoefening van de taak van de OR benodigd is.
 • Het adviesrecht
  De OR heeft het recht om over voorgenomen besluiten van de werkgever m.b.t. onderwerpen advies uit te brengen alvorens de werkgever een definitief besluit kan nemen.
 • Het instemmingsrecht
  De werkgever behoeft de instemming van de OR voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen.
 • Het initiatiefrecht
  Dit betekent dat de OR niet hoeft te wachten op initiatieven of voorgenomen besluiten van de werkgever om afspraken te maken over die onderwerpen die de OR belangrijk vindt.