Ontwikkelvisie Landgoed Voorburg

Informatie met betrekking tot de ontwikkelvisie Landgoed Voorburg.

Reinier van Arkel werkt momenteel aan een ‘ontwikkelvisie Landgoed Voorburg’ en overlegt hierover met de gemeente Vught. De ontwikkelvisie schetst een ontwikkelingsrichting voor Landgoed Voorburg waarbij we een omgeving willen creëren waarin plaats is voor zorg, wonen, werken én recreëren.

Reinier van Arkel wil het park opener en uitnodigender maken voor de omgeving. Daarbij willen we rekening houden met aanwezige zorgfuncties en de rijke geschiedenis van het parkachtige terrein met monumentaal groen. We willen de uiteindelijke ontwikkelvisie voor de zomer aanbieden aan het college van B&W van de gemeente Vught.

Daarom was een op 18 maart een inloopavond gepland om direct omwonenden en andere geintresseerden in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de plannen (aanleiding, uitgangspunten, hoofdopzet en het verdere traject. Omdat de inloopbijeenkomst vanwege de corona-crisis niet is doorgegaan informeren wij u nu via de website. Daarnaast nodigen wij u uit om te reageren via landgoedvoorburg@reiniervanarkel.nl.

 

Ontwikkelingen in de zorg vragen om een andere invulling van landgoed Voorburg

Zorgpark Voorburg is van oudsher een terrein waarop vooral zorginstellingen gevestigd zijn. Tot eind vorige eeuw verbleven op het park vele honderden cliënten. De ontwikkelingen in de zorg zijn er op gericht om zorg zoveel mogelijk te verlenen in de eigen omgeving van de cliënt (ambulantisering). Hierdoor zijn er steeds minder klinische plekken nodig. Dit betekent dat Reinier van Arkel steeds minder gebouwen op het terrein in gebruik heeft voor de zorg.

Er zijn vanzelfsprekend nog steeds kwetsbare groepen mensen die voor een bepaalde tijd zorg in een beschermde of beschutte omgeving nodig hebben. Die zorg is er soms op gericht om deze mensen weer terug te begeleiden richting de maatschappij, om hen te ondersteunen bij het meedoen in die maatschappij. Een terrein dat naast de gewenste beschutting ook interactie met die maatschappij biedt draagt bij aan het herstel.

In de afgelopen jaren is ook de financiering van de zorg gewijzigd. Zorginstellingen krijgen geld voor de behandeling van cliënten; het onderdeel huisvesting is daar een onderdeel van. Dit betekent dat gebouwen en terreinen die niet meer voor de zorg wordt ingezet een ‘last’ zijn voor een zorginstelling. Het is daarom van belang dat gebouwen en delen van het terrein die niet meer nodig zijn voor de zorg een andere invulling krijgen Daarmee houden we het prachtige landgoed en de gebouwen in stand en creëren tegelijkertijd meer levendigheid op het terrein.

 

Landgoed Voorburg is belangrijk voor de zorg

Landgoed Voorburg blijft voor Reinier van Arkel een belangrijke voorziening waar (hoog-)intensieve zorg in een beschermde en beschutte omgeving wordt geboden. Omdat sprake is van een kwetsbare groep cliënten concentreren we deze zorg in enkele zones. Daarmee kan Reinier van Arkel die zorg op een goede manier invullen, maar kunnen we de cliënten ook een omgeving bieden die bijdraagt aan hun herstel.

Reinier van Arkel zal een groot deel van de huidige zorg die in De Bogerd en Zilverlinde wordt verleend verplaatsen naar het gebied nabij de Kettingweg. Op de Kettingweg zal vooral zorg verleend worden aan volwassenen en ouderen (verblijfsafdelingen, beschut wonen, opname-afdelingen en een Forensisch Psychiatrische Afdeling). Centraal op het terrein behoudt Reinier van Arkel de gebouwen Magnolia (ouderen), Waterboog en Lichtboog (autisme). Ook kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof blijft de huidige gebouwen behouden aan de Boxtelseweg.

De afgelopen decennia hebben ook andere zorginstellingen een plek gevonden op Landgoed Voorburg:

  • Zuiderbos is een gespecialiseerde school voor onderwijs op basis- en voortgezet onderwijsniveau aan kinderen en jeugd met psychiatrische problematiek aan de Carillonlaan.
  • Novadic Kentron heeft een kliniek voor verslavingszorg, gelegen nabij de Kettingweg.
  • De van Neynsel groep verleent zorg aan een zeer kwetsbare groep ouderen in het gebouw Boswijk.
  • Nabij de entree aan de Laagstraat is een woonvoorziening voor Cello gevestigd. Hier verblijven bewoners met een verstandelijke beperking.

Landgoed Voorburg biedt ook ruimte voor wonen, werken en verblijf

Samen met de andere gebruikers van het Landgoed en met de gemeente onderzoekt Reinier van Arkel nu de mogelijkheden om ook andere functies een plek te geven op het landgoed. Het is de ambitie om het landgoed veel meer een onderdeel van Vught en de Vughtse gemeenschap te laten zijn. De prachtige omgeving met zijn lanen, grasvelden en monumentale gebouwen biedt een prachtige kans om een bij Vught passend woonmilieu aan te bieden. Bovendien is het denkbaar om (kleinschalige) vormen van werken op het landgoed te realiseren. Er ontstaat daarmee levendigheid op het terrein.

Ook nu wordt het landgoed veel bezocht. Mensen brengen een bezoek aan de dierenweide, wandelen op het terrein, sporten op het terrein (en ook in de sporthal) en mensen bezoeken het winkeltje en de lunchroom bij de Watertoren. We streven er naar om ruimte te bieden voor meer van dit soort activiteiten en wellicht ook evenementen om daarmee het terrein een levend onderdeel van Vught te laten zijn.

 

Eerste schets van de hoofdstructuur van het landgoed.

 

Landschappelijk en ruimtelijke kwaliteiten zijn leidend

We zijn ons bewust dat het landgoed een grote landschappelijke, ruimtelijke en ook historische waarde heeft. Deze waarden zijn dan ook uitgangspunt bij de verdere planvorming. Juist door nieuwe functies toe te voegen ontstaan er nieuwe dragers om het landgoed in goede staat te houden.

Op onderstaande dia hebben we een aantal uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van het landgoed opgesomd.

 

 

Reinier van Arkel en gemeente werken samen aan Ontwikkelvisie

Reinier van Arkel heeft het initiatief genomen tot de planvorming. De gemeente vormt echter een belangrijke partij bij ruimtelijke plannen. Gemeente en Reinier van Arkel hebben dan ook een aantal afspraken gemaakt over de totstandkoming van deze visie.

De gemeente heeft een aantal kaders gesteld: deze gaan onder andere over het behoud van het prachtige karakter van het landgoed, over de toe te voegen functies of over verkeer. Reinier van Arkel en gemeente overleggen momenteel over de invulling van de Ontwikkelvisie. De Ontwikkelvisie zal te zijner tijd door het college van B&W ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

 

Planning

Reinier van Arkel en gemeente hebben eind 2019 een afspraak gemaakt over de planning. In deze planning gaan we uit van het volgende:

  • Begin juli presenteert Reinier van Arkel de Ontwikkelvisie aan het college van B&W;
  • B&W legt deze visie in september ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met de visie zal deze verder worden uitgewerkt. Die plannen worden vervolgens vastgelegd in een bestemmingsplan of omgevingsplan dat ook weer door de Raad zal worden vastgesteld. In deze procedure zijn mogelijkheden voor inbreng van de omgeving opgenomen.

Bovenstaande planning is momenteel, gelet op de corona-crisis, onder voorbehoud. Zodra hierover meer duidelijk is zullen wij u verder informeren.

 

We zijn benieuwd naar de inbreng van de omgeving en mogelijk andere partners

Het was ons plan om op de inloopavond van 18 maart de dialoog met de omgeving aan te gaan om van u te horen wat u van onze ideeën vindt en of u nog suggesties heeft. Wij nodigen u van harte uit om te reageren via landgoedvoorburg@reiniervanarkel.nl.

Wij gaan er vanuit dat wij, voordat wij het plan aanbieden aan het college van B&W, nog een inloopbijeenkomst organiseren waarin we met u in gesprek kunnen gaan over de Ontwikkelvisie. Via deze website en de gebruikelijke kanalen en plaatselijke media zullen wij iedereen hierover informeren.