Ontwikkelvisie Landgoed Voorburg

Informatie met betrekking tot de ontwikkelvisie Landgoed Voorburg.

Reinier van Arkel werkt momenteel aan een ‘ontwikkelvisie Landgoed Voorburg’ en overlegt hierover met de gemeente Vught. De ontwikkelvisie schetst een ontwikkelingsrichting voor Landgoed Voorburg waarbij we een omgeving willen creëren waarin plaats is voor zorg, wonen, werken én recreëren.

Reinier van Arkel wil het park opener en uitnodigender maken voor de omgeving. Daarbij willen we rekening houden met aanwezige zorgfuncties en de rijke geschiedenis van het parkachtige terrein met monumentaal groen. We willen de uiteindelijke ontwikkelvisie in het voorjaar van 2021 aanbieden aan het college van B&W van de gemeente Vught.

U kunt kennis nemen van de ontwikkelvisie via de powerpointpresentatie of door de (de onderstaande) opname te bekijken van de eerste digitale bijpraatsessie die woensdag 4 november plaats vond. 

 https://www.youtube.com/watch?v=6pSWtvBmWTo&feature=youtu.be

 

Ontwikkelingen in de zorg vragen om een andere invulling van landgoed Voorburg

Zorgpark Voorburg is van oudsher een terrein waarop vooral zorginstellingen gevestigd zijn. Tot eind vorige eeuw verbleven op het park vele honderden cliënten. De ontwikkelingen in de zorg zijn er op gericht om zorg zoveel mogelijk te verlenen in de eigen omgeving van de cliënt (ambulantisering). Hierdoor zijn er steeds minder klinische plekken nodig. Dit betekent dat Reinier van Arkel steeds minder gebouwen op het terrein in gebruik heeft voor de zorg.

Er zijn vanzelfsprekend nog steeds kwetsbare groepen mensen die voor een bepaalde tijd zorg in een beschermde of beschutte omgeving nodig hebben. Die zorg is er soms op gericht om deze mensen weer terug te begeleiden richting de maatschappij, om hen te ondersteunen bij het meedoen in die maatschappij. Een terrein dat naast de gewenste beschutting ook interactie met die maatschappij biedt draagt bij aan het herstel.

In de afgelopen jaren is ook de financiering van de zorg gewijzigd. Zorginstellingen krijgen geld voor de behandeling van cliënten; het onderdeel huisvesting is daar een onderdeel van. Dit betekent dat gebouwen en terreinen die niet meer voor de zorg wordt ingezet een ‘last’ zijn voor een zorginstelling. Het is daarom van belang dat gebouwen en delen van het terrein die niet meer nodig zijn voor de zorg een andere invulling krijgen Daarmee houden we het prachtige landgoed en de gebouwen in stand en creëren tegelijkertijd meer levendigheid op het terrein.

 

Landgoed Voorburg is belangrijk voor de zorg

Landgoed Voorburg blijft voor Reinier van Arkel een belangrijke voorziening waar (hoog-)intensieve zorg in een beschermde en beschutte omgeving wordt geboden. Omdat sprake is van een kwetsbare groep cliënten concentreren we deze zorg in enkele zones. Daarmee kan Reinier van Arkel die zorg op een goede manier invullen, maar kunnen we de cliënten ook een omgeving bieden die bijdraagt aan hun herstel.

Reinier van Arkel zal een groot deel van de huidige zorg die in De Bogerd en Zilverlinde wordt verleend verplaatsen naar het gebied nabij de Kettingweg. Op de Kettingweg zal vooral zorg verleend worden aan volwassenen en ouderen (verblijfsafdelingen, beschut wonen, opname-afdelingen en een Forensisch Psychiatrische Afdeling). Centraal op het terrein behoudt Reinier van Arkel de gebouwen Magnolia (ouderen), Waterboog en Lichtboog (autisme). Ook kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof blijft de huidige gebouwen behouden aan de Boxtelseweg.

De afgelopen decennia hebben ook andere zorginstellingen een plek gevonden op Landgoed Voorburg:

  • Zuiderbos is een gespecialiseerde school voor onderwijs op basis- en voortgezet onderwijsniveau aan kinderen en jeugd met psychiatrische problematiek aan de Carillonlaan.
  • Novadic Kentron heeft een kliniek voor verslavingszorg, gelegen nabij de Kettingweg.
  • De van Neynsel groep verleent zorg aan een zeer kwetsbare groep ouderen in het gebouw Boswijk.
  • Nabij de entree aan de Laagstraat is een woonvoorziening voor Cello gevestigd. Hier verblijven bewoners met een verstandelijke beperking.

Landgoed Voorburg biedt ook ruimte voor wonen, werken en verblijf

Samen met de andere gebruikers van het Landgoed en met de gemeente onderzoekt Reinier van Arkel nu de mogelijkheden om ook andere functies een plek te geven op het landgoed. Het is de ambitie om het landgoed veel meer een onderdeel van Vught en de Vughtse gemeenschap te laten zijn. De prachtige omgeving met zijn lanen, grasvelden en monumentale gebouwen biedt een prachtige kans om een bij Vught passend woonmilieu aan te bieden. Bovendien is het denkbaar om (kleinschalige) vormen van werken op het landgoed te realiseren. Er ontstaat daarmee levendigheid op het terrein.

Ook nu wordt het landgoed veel bezocht. Mensen brengen een bezoek aan de dierenweide, wandelen op het terrein, sporten op het terrein (en ook in de sporthal) en mensen bezoeken het winkeltje en de lunchroom bij de Watertoren. We streven er naar om ruimte te bieden voor meer van dit soort activiteiten en wellicht ook evenementen om daarmee het terrein een levend onderdeel van Vught te laten zijn.

 

Eerste schets van de hoofdstructuur van het landgoed.

 

Landschappelijk en ruimtelijke kwaliteiten zijn leidend

We zijn ons bewust dat het landgoed een grote landschappelijke, ruimtelijke en ook historische waarde heeft. Deze waarden zijn dan ook uitgangspunt bij de verdere planvorming. Juist door nieuwe functies toe te voegen ontstaan er nieuwe dragers om het landgoed in goede staat te houden. 

Reinier van Arkel en gemeente werken samen aan Ontwikkelvisie

Reinier van Arkel heeft het initiatief genomen tot de planvorming. De gemeente vormt echter een belangrijke partij bij ruimtelijke plannen. Gemeente en Reinier van Arkel hebben dan ook een aantal afspraken gemaakt over de totstandkoming van deze visie.

De gemeente heeft een aantal kaders gesteld: deze gaan onder andere over het behoud van het prachtige karakter van het landgoed, over de toe te voegen functies of over verkeer. Reinier van Arkel en gemeente overleggen momenteel over de invulling van de Ontwikkelvisie. De Ontwikkelvisie zal te zijner tijd door het college van B&W ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Planning

Uw ideeën en suggesties vormen voor ons waardevolle input voor de toekomstschets die wordt voorgelegd aan het college van B&W van Vught en die in de 1e helft van 2021 aan de gemeenteraad zal worden aangeboden.

Nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met de visie zal deze verder worden uitgewerkt. Die plannen worden vervolgens vastgelegd in een bestemmingsplan of omgevingsplan dat ook weer door de Raad zal worden vastgesteld. In deze procedure zijn mogelijkheden voor inbreng van de omgeving opgenomen.

Bovenstaande planning is momenteel, gelet op de corona-crisis, onder voorbehoud. Zodra hierover meer duidelijk is zullen wij u verder informeren.

 

We zijn benieuwd naar de inbreng van de omgeving en mogelijk andere partners

Wij nodigen u van harte uit om te reageren  door een e-mail te sturen naar landgoedvoorburg@reiniervanarkel.nl