Familiebeleid

Een psychiatrische ziekte is ingrijpend, niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de (directe) omgeving van de cliënt. Reinier van Arkel informeert en betrekt familie zo goed mogelijk over en bij de behandeling. De kwaliteit van de behandeling kan aanzienlijk verbeteren door familie erbij te betrekken: zorgverleners van Reinier van Arkel, cliënten en familie hebben elkaar nodig.

Reinier van Arkel streeft ernaar samen te werken in de triade om herstel van de cliënt te bevorderen en terugval te voorkomen. Op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt is afhankelijk van de situatie van de cliënt. Gaat het om een klinische opname of ambulante zorg? Kortdurende of langdurige zorg? Wil de cliënt dat de familie bij zijn behandeling betrokken wordt of niet. Zo ja, hoe daarmee dan om te gaan?

Samenwerken met en informeren van familieleden

In het familiebeleid is onder meer bepaald hoe zorgverleners/medewerkers van Reinier van Arkel en familie elkaar informeren, op welke wijze dit gebeurt (bejegening) en hoe de familie betrokken wordt bij de behandeling en in de fase daarna.

Meer uitgebreide informatie over de ondersteuningsmogelijkheden voor familie en naasten leest u hier.

Informeren van familieleden
Cliënten en zorgverleners maken afspraken over het informeren van familie. In het behandelplan wordt vastgelegd welke informatie gedeeld wordt. De cliënt informeert de familie zoveel mogelijk zelf over zijn of haar behandeling of begeleiding. Aan de cliënt wordt gevraagd wie de contactpersoon namens de familie is. Het (e-mail)adres en telefoonnummer worden in het dossier genoteerd.
U krijgt altijd algemene informatie over het behandel- en begeleidingsaanbod van Reinier van Arkel en de desbetreffende afdeling, over algemene bijeenkomsten, voorlichting en cursusaanbod.
Bij aanvang van de zorg wordt de brochure Familie en Reinier van Arkel, we hebben elkaar nodig aan u uitgereikt.

Bejegening
U wordt met aandacht en zorgvuldigheid benaderd en er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en de draagkracht van de familie.

Wat als de cliënt (tijdelijk) niet wil dat familie betrokken wordt?
Soms wil een cliënt niet dat informatie wordt gedeeld met anderen. Reinier van Arkel respecteert de wens van de cliënt. Daar is Reinier van Arkel op grond van wetgeving ook toe verplicht. We proberen de cliënt wel te motiveren informatie te delen en samen te werken met de familie.
Soms wil een cliënt (tijdelijk) geen contact met familie. Ook dan heeft de familie recht op algemene informatie. In dat geval proberen de zorgverleners het contact tussen cliënt en familie zodanig te herstellen dat familie geïnformeerd en betrokken blijft of wordt.

Hoe ziet samenwerking in de triade er in de praktijk uit?

Jaarverslag

De Familie-/Betrokkenenraad (FBR) legt elk jaar de activiteiten en werkzaamheden vast in een jaar verslag. Klik hier voor het actuele jaarverslag.