Behandeling

Specialistische Intensieve Trauma Therapie (SITT)

SITT is een kortdurende, intensieve en effectieve behandeling. U gaat gedurende een korte periode intensief werken aan uw meest traumatische ervaringen. De behandeling richt zich op uw herinneringen en het doorbreken van vermijdingsgedrag waardoor u kunt herstellen van uw PTSS-klachten. De behandeling is zowel individueel als in groepsverband en wordt uitgevoerd door een team van traumatherapeuten. U overnacht in ons behandelcentrum. Door het intensieve karakter van de behandeling en het verblijf binnen ons centrum kunt u zich volledig richten op uw herstel.

Download de SITT folder

Download de SITT infographic

Groepsbehandelingen voor veteranen

Wij hebben een zeer gevarieerd aanbod van groepsbehandelingen op maat gesneden per doelgroep. Voor veteranen hebben wij een specifiek groepsaanbod ontwikkeld.

Meergezinsbehandeling (Multi Family Therapy)

MFT (Multi Family Therapy) richt zich op veteranen met PTSS klachten en hun gezin met kinderen van 4 tot 18 jaar oud. PTSS heeft niet alleen gevolgen voor de veteraan, maar ook voor de gezinsleden. Heftige emoties zoals schuld, schaamte, angst, verdriet en woede veranderen de communicatiepatronen en onderlinge verhoudingen in het gezin. Gezinspatronen kunnen hierdoor langzaam scheefgroeien waardoor onderliggende verhoudingen onder druk komen te staan. Veel veteraangezinnen hebben overeenkomstige ervaringen. Uit onderzoek blijkt dat deze gezinnen meer dan gemiddeld kampen met een verhoogd stressniveau en problemen in de communicatie. In de MFT-behandeling komen zes a zeven gezinnen bij elkaar. Gezinnen herkennen en erkennen elkaars klachten. Het werken in groepsverband nodigt hen uit tot het aanleren van nieuwe denkwijzen en manieren met de problematiek om te gaan. Download de MFT-folder.

ADAPT

Wanneer het trauma ernstige impact heeft op de veteraan kan het gezin dusdanig ontregeld worden dat de gezinsleden ook klachten ontwikkelen en (opvoed)problemen ontstaan. ADAPT (After Deployment Adaptive Parenting Tools)  is een opvoedprogramma, voor veteranen en diens partner met kinderen in de basisschoolleeftijd. Het programma richt zich op veteranen die uitgezonden zijn geweest naar oorlogs- of conflictgebieden en (mede) als gevolg van deze uitzending kampen met  PTSS. Download de folder ADAPT.

Oriëntatiegroep veteranen

De oriëntatiegroep richt zich op het vergroten van inzicht en kennis over de eigen uitzendgerelateerde problematiek en behandelmogelijkheden. In de groep kunnen veteranen hun ervaringen en zorgen met elkaar delen en vragen stellen. Veteranen verkrijgen inzicht in de eigen situatie en maken kennis met behandelmogelijkheden. Het doel is dat de veteraan beter op de hoogte is van de eigen situatie en behandelmogelijkheden en dat daardoor de behandelaar samen met de veteraan komt tot een op maat gesneden individueel behandeladvies.

Groepsbehandelingen voor asielzoekers en vluchtelingen

Dagbehandeling voor vluchtelingen en asielzoekers
Afrikaanse mannengroep

Cultuurspecifieke traumaverwerkende groepsbehandeling. Deze groepsbehandeling bestaat uit verschillende fasen waarin toegewerkt wordt naar traumaverwerking. In de groepsbehandeling staat het delen van ervaringen centraal. Deelnemers kunnen elkaar steunen, er wordt gewerkt aan het vergroten van zelfvertrouwen en het (zelf) oplossen van problemen.

Internationale vrouwengroep

Cultuurspecifieke steunend gerichte groepstherapie. In deze groepsbehandeling staat het delen van de ervaringen en het leren omgaan met de gevolgen van de traumatische ervaringen centraal. Door ontmoeting zijn deelnemers tot steun voor elkaar, wordt gewerkt aan vergroting van het zelfvertrouwen en het zelf oplossen van problemen. Afhankelijk van de cultuur en achtergrond wordt het programma op maat aangepast. Psychomotore therapie, creatieve therapie of muziek therapie kunnen onderdeel zijn van de groepsbehandeling.

Specifieke behandelingen

 • Transferenc Focused Psychotherapie bij voormalige kindsoldaten;
 • EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing, waarbij m.b.v. een afleidende stimulus zoals licht en geluid de stroom van gedachten en beelden, gewerkt wordt aan het verwerkingsproces van de traumatische ervaring;
 • EFT: Emotional Freedom Techniques waarbij met zachtjes kloppen op het lichaam de relaxatie respons van het lichaam wordt gestimuleerd en stress wordt verminderd;
 • Psychomotorische therapie die zich richt op de problematiek zoals die naar voren komt in bewegingsgedrag, lichaamstaal, lichaamsspanning en lichaamshouding;
 • Creatieve therapie beeldend vormen; door het werken met beeldende middelen kan de cliënt symboliseren en onderzoeken waar zijn problemen uit bestaan en zodoende laten zien wat moeilijk met woorden te zeggen is;
 • Muziektherapie: waar woorden tekortschieten, het gesprek geen ingang is en mensen het contact kwijt zijn met het innerlijk, is muziek een manier om in beweging, tot expressie en daarmee het gevoel te komen;
 • Haptotherapie: de therapeut laat de cliënt ervaren en helpt woorden te geven aan wat hij/ zij voelt en betekenis geven aan allerlei lichaamssignalen en emoties.

Cultuurspecifieke steunend gerichte groepstherapie

In deze groepsbehandeling staat het delen van de ervaringen en het leren omgaan met de gevolgen van de traumatische ervaringen centraal. Door ontmoeting zijn deelnemers tot steun voor elkaar, wordt gewerkt aan vergroting van het zelfvertrouwen en het zelf oplossen van problemen. Afhankelijk van de cultuur en achtergrond wordt het programma op maat aangepast. Psychomotore therapie, creatieve therapie of muziek therapie kunnen onderdeel zijn van de groepsbehandeling.
In de eerste fase wordt psycho-educatie gegeven. De tweede fase is gericht op inventarisatie van symptomen, stabilisatie en vermindering van klachten. In de derde fase wordt gewerkt aan het herstel van vertrouwen, gevoel van veiligheid, herwinnen van regie en aanbrengen van nieuw perspectief in het leven. In de vierde fase staat terugvalpreventie centraal en afsluiting van de behandeling. De specifieke groepen:

 • Afrikaanse mannengroep
 • Internationale vrouwengroep

De eerste twee fasen van de behandeling zijn gericht op het creëren van de nodige veiligheid en vertrouwen in de therapeutische relatie.

 1. In de eerste fase wordt veel psycho-educatie/ uitleg gegeven. De problemen van cliënten en de doelen die men wil bereiken, worden in kaart gebracht.
 2. In de tweede fase richten we ons op het in kaart brengen van symptomen, stabilisatie c.q. vermindering van de symptomen en presenteren cliënten hun levensverhaal.
 3. In de derde fase staat het traumatische verleden van de cliënt en de traumaverwerking centraal.
 4. In de vierde fase van de traumabehandeling kijken we vanuit het heden naar de toekomst. Er wordt hard gewerkt aan herstel van vertrouwen in zichzelf en anderen, herstel van gevoel van veiligheid en regie op eigen leven.
 5. In de laatste, de vijfde fase, staat het voorkómen van terugval centraal en besteden we aandacht aan de voorbereiding op het naderende einde van de behandeling of deelname aan een nazorgtraject.

Naast de groepsgesprekken bieden we psychomotorische therapie, creatieve of muziektherapie.